• Home
dinsdag 02 maart 2021 - Efeziers 6:18

En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. -- Efeziers 6:18

Inloggen

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Strijen.

Woensdag 10 maart is het 'Biddag voor gewas en arbeid'. ’s Middags is er in de dorpskerk een dienst die gericht is op de kinderen. Het thema voor deze dienst is: ‘De biddende bouwer’, naar aanleiding van. Nehemia 2:1-20. De lockdown in Nederland is niet te vergelijken met de ballingschap waar het volk van Israël mee te maken had. Maar we kunnen er wel van leren. Nehemia is schenker aan het hof van de koning van Babel als er bezoek komt uit Jeruzalem. Hij is bereid om zijn hoge positie in Babel op te geven om te doen wat de Heere belangrijk vindt: de opbouw van de muren van Jeruzalem. Dit doet hij niet zomaar, daar gaat een lange periode van bidden aan vooraf. Wij mogen leren om zo biddend te bouwen aan het werk dat God ons geeft; schoolwerk, maar ook andere dingen die de Heere belangrijk vindt.

Tijdens de avonddienst gaan we bidden met Nehemia. We lezen dan hoofdstuk 1. Het verslag over het leven op de puinhopen van Jeruzalem grijpt Nehemia diep aan, want het gaat heel slecht met de mensen en ze zijn een mikpunt van spot. Huilend, rouwend en vastend, dagen lang, gaat hij bidden tot de levende God. Zullen we samen met hem en de andere leiders meebidden en ons toewijden aan de Heer en Zijn Koninkrijk! En dan samen plannen maken en stappen zetten hoe we als kerk en met studie, werk en privé verder kunnen na corona.

De middagdienst (aanvang 14.00 uur) gaat uit van wijk 1 en ds. Doorneweerd gaat voor. Voor deze dienst gelden de op dat moment actuele coronamaatregelen en moet je je opgeven om erbij aanwezig te kunnen zijn. Meeluisteren en/of -kijken kan uiteraard ook!
De avonddienst (aanvang 19.30 uur) gaat uit van wijk Ichthus en ds Telgenhof gaat voor. Die dienst is alleen te volgen via kerkradio, kerkomroep en livestream.

 

Als leiding van de Ring Hoeksche Waard (Classis Delta) proberen we het onderlinge contact vorm te geven.
Op de website GelovenInDeDelta.nl kunt u zien dat er al enige tijd verschillende ideeën zijn voor ontmoetingen. Helaas zorgt corona ervoor dat deze activiteiten nog niet hebben kunnen plaatsvinden. Hopelijk kunnen we binnenkort melden dat de eerste fysieke ontmoeting zal plaatsvinden.
Mocht u andere ideeën hebben, schroom niet contact op te nemen met de ringleiding.
 

Beste gemeenteleden,
 
Na de persconferentie van afgelopen week en de adviezen van de PKN hebben we als moderamen AK besloten, dat de jongerencatechisaties vanaf 1 maart weer in Salvatori zullen plaatsvinden. Ook mag het jeugdwerk weer opstarten in Salvatori en kerkzaal Mookhoek. Dit na overleg tussen leiding en jeugdraad/jeugdouderlingen. Wel zijn we ons ervan bewust, dat het aantal besmettingen nog steeds zorgwekkend is. Daarom moeten alle voorzorgsmaatregelen strikt gehanteerd worden.
 
We zijn dankbaar voor deze mogelijkheden voor onze jongeren.
 
Bij u, Heer, schuil ik, maak mij nooit te schande. Bevrijd mij en doe mij recht.
Psalm 31:2
 
Moderamen algemene kerkenraad 

In deze tijd van lockdown willen we als beide predikanten in de lijdenstijd weer een wekelijkse bidstond houden. U kunt meekijken en -luisteren zoals u ook met de zondagse kerkdiensten verbonden bent.
Het wordt een moment van Woord en gebed, van meditatie en orgelspel. De Heere roept ons er juist in deze tijd toe op en verbindt er Zijn belofte aan: 'Roep Mij aan in de dag van benauwdheid. Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren.' (Ps. 50:15)
De eerste bidstond is op woensdag 17 februari om 19:00, uitgezonden vanuit de dorpskerk.
 

Beste gemeenteleden,

Helaas kon de minister-president afgelopen week tijdens de persconferentie geen ruime versoepelingen aankondigen. U zult begrijpen dat de eerder door ons genomen maatregelen dan ook verlengd worden tot en met 2 maart a.s.
Voor onze Hervormde Gemeente betekent dit, dat Salvatori dicht is en er geen fysieke bijeenkomsten plaatsvinden.
We zijn dankbaar dat de kerkdiensten bij beide wijken doorgaan. Bij de kerkdiensten van wijkgemeente 1 mogen maximaal 30 personen in de dorpskerk en maximaal 15 personen in Strijensas aanwezig zijn. De kerkdiensten van wijkgemeente Ichthus worden alleen uitgezonden en kunt u thuis of elders meebeleven.
 
We beseffen heel goed dat deze periode voor jong en oud erg moeilijk is, en bidden: Vertrouw op de HEERE en doe het goede; bewoon de aarde en voed u met trouw.  (Psalm 37:3)


 
De diensten van komende week:

Strijen

 • zo 7 mrt, 10:00 uur
  Ds. J.S. Telgenhof
 • zo 7 mrt, 18:00 uur
  Prop. C.J. Rijsdijk

Strijensas

 • zo 7 mrt, 10:00 uur
  Ds. C. Doorneweerd

Mookhoek

 • zo 7 mrt, 17:00 uur
  Wim Hoddenbagh
  Jeugddienst

Voorlopig dient u te reserveren om een dienst bij te kunnen wonen. Klik hier om voor een dienst te reserveren.

Kijk voor meer info onder het kopje 'Diensten'.