Tijdens alle diensten worden drie collecten gehouden, te weten één voor de diaconie en twee voor de kerkrentmeesters.

De eerste collecte, voor de diaconie heeft steeds een bijzondere bestemming, voor het ondersteunen van mensen in nood, ver weg in de wereld of dichtbij in eigen land of gemeente. 
Het doel van de collecte wordt hieronder verder omschreven.

De tweede collecte, voor de kerkrentmeesters, heeft een vaste bestemming namelijk: Eredienst en pastoraat.
Uit de opbrengsten worden onder andere de salarissen van predikanten, organisten en kosters betaald.

De derde collecte, eveneens voor de kerkrentmeesters, heeft een wisselende bestemming, maar is meestal ten bate van het onderhoud en beheer van de kerkelijke gebouwen. Ook worden met deze collecten de bijzondere verplichtingen van de hervormde gemeente bekostigd. Dit zijn bijvoorbeeld: plaatselijk jeugdwerk, catechesewerk en afdrachten aan de landelijke kerk. 
Het doel van deze collecten wordt hieronder verder in het kort toegelicht.

Bij de uitgangen van de kerken hangen zendingsbussen, hiermede wordt de zendingswerkers ondersteund, welke mede namens onze gemeente zijn uitgezonden.
Zij werken op verschillende plaatsen in het Midden Oosten, Afrika en Europa.

De bijzondere collecten voor de maanden april , mei en juni 2019 hebben de volgende bestemming:

31 maart 2019 - Voedselbank Hoeksche Waard

Vanuit de diaconie zijn er goede contacten met het bestuur van de voedselbank. De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om gezinnen die leven op of onder de armoede grens nog beter te kunnen voorzien van goede levensmiddelen. Ook een aantal gezinnen in Strijen zijn aangewezen op hulp van de voedselbank.

7 april 2019 - Moz kids
Moz kids is een christelijke non-profit organisatie die in het leven is geroepen om verschil te maken in het leven van  kinderen in kindertehuizen in Mozambique.  Deze organisatie ondersteunt permanent 3 weeshuizen.  Ook vanuit Strijen zetten jongeren zich jaarlijks in om een gedeelte van hun tijd te besteden om geld in te zamelen met acties of naar Mozambique af te reizen om zich daadwerkelijk in te zetten.

14 + 19 april 2019 - Slachtoffers orkaan zuidelijk Afrika
De opbrengst van de diaconiecollecte van zondag 14 april en van de dienst op Goede Vrijdag (inclusief de opbrengst van de bekers op de Avondmaalstafels) zal via het christelijk noodhulpcluster ten goede komen aan de slachtoffers van de orkaan Idai in Mozambique, Malawi en Zimbabwe. De partners van het christelijk noodhulpcluster (EO metterdaad, TEAR, ZOA, Woord en Daad, Dorcas, Red een Kind) werken nauw samen in dit rampgebied en zijn zo in staat de hulp daar te brengen waar deze het hardst nodig is. Lokale kerken en veldwerkers van alle organisaties worden hierbij ingezet.

21 + 22 april 2019 - Actie minima
Ook in Strijen zijn steeds meer mensen die moeten rondkomen van een inkomen op of onder bijstandsniveau. De diaconie doet haar best deze mensen op te sporen en te ondersteunen. Soms met praktische hulp, maar ook met bijvoorbeeld het uitdelen van gevulde boodschappentassen.  Daarom collecteert de diaconie met Pasen voor deze hulp.

28 april 2019 - Het Passion in Hummelo
Het Passion is een diaconale 'time-out' voorziening. Hier krijgen dak en thuislozen de kans in 4 - 6 weken zich te bezinnen op hun situatie en het starten van een vervolg en/ of hulp traject om uit hun situatie te raken. Er zijn professionals om de dak en thuislozen te ondersteunen. Verder wordt deze voorziening gerund door vrijwilligers en is volledig afhankelijk van giften en donateurs.

5 mei 2019 - De Hezenberg
Het doel van de Hezenberg is om blijvende veranderingen in persoonlijke levens en omstandigheden van mensen te realiseren. De programma's die de gasten volgen zijn gebaseerd op een open christelijke houding en professionele inzichten. Gasten verblijven intern, er zijn ook ambulante programma's. De Hezenberg krijgt financiele ondersteuning voor de programma's vanuit de GGZ, maar is voor het overige afhankelijk van vrijwilligers en giften.

12 mei 2019 - Rugzakjes kinderen minima
Armoede komt ook in de gemeente Strijen voor. Als je als kind hiermee te maken hebt, heeft dit veel impact.  Zo is er vaak te weinig geld om volwaardige maaltijden te kunnen eten. Maar ook meedoen met sporten en spelletjes is vaak niet mogelijk. Dan duurt de zomervakantie wel erg lang, want op vakantie gaan, kunnen deze kinderen vaak ook niet. De PKN sponsort rugzakjes die aan de kinderen kunnen worden uitgedeeld. De bedoeling is dat de rugzakjes worden gevuld met spulletjes die kinderen helpen een leuke vakantie te hebben. Denk dan aan eenvoudig buitenspeelgoed, maar ook dingen als een bon voor een ijsje of voor een keer zwemmen. We vragen hiervoor uw bijdrage maar ook uw ideeën! Wellicht kent u kinderen die de hele zomervakantie thuis moeten blijven vanwege de financiële situatie en heeft u een goed idee waarmee we hen een plezier zouden kunnen doen. We horen het graag.
 
19 mei 2019 - 'Voor elkaar' vakantieweken
De Hervormde Vrouwenbond organiseert jaarlijks vakantie weken voor mensen die aan huis gebonden zijn of niet op vakantie kunnen, omdat zij ook in de vakantie zorg nodig hebben. Dit kan lichamelijke zorg zijn, maar ook geestelijke begeleiding. Tijdens deze vakantieweken wordt de zorg en/of begeleiding overgenomen door vrijwilligers, zodat familie en mantelzorgers ook kunnen genieten.

26 mei 2019 - Zendingswerkers: De familie Mager
Op deze zondag zal ds Rik Mager in de avonddienst voorgaan. Hij en zijn vrouw zijn een poosje met verlof en ze willen graag hun verbondenheid met onze gemeente laten zien. We willen de opbrengst van de diaconiecollecte van deze zondag als het ware aan hen meegeven.

30 mei 2019 - Hemelvaartsdag - Hospice Hoeksche Waard
Mensen die nog maar een korte tijd te leven hebben, vinden bij het Hospice een geborgen plek met 24 uur professionele zorg en warme begeleiding. Voor de zorg krijgt het Hospice een vergoeding zoals afgesproken in de zorgverzekeringswet, maar voor alle overige zaken is men afhankelijk van vrijwilligers en giften. De diakonie collecteert graag voor deze goede voorziening.

2 juni 2019 - Stichting Chris en Voorkom
Deze stichting inspireert en motiveert kinderen, tieners en hun opvoeders tot het maken van verstandige keuzes in het leven, juist op het gebied van alcohol en drugs. Daarnaast biedt deze stichting hulp aan kinderen in sociaal moeilijke situaties zoals bij pesten of uitsluiting. Hiervoor is de al lang bestaande telefoonlijn en chatmogelijkheid nog volop in gebruik.  Naast financiële ondersteuing vraagt Stichting Chris en Voorkom om ons gebed. Gebed is de motor van het werk van deze stichting.

9 en 10 juni 2019 - Pinksteren - Pinksterzendingscollecte
We volgen hiermee het landelijk rooster van zendingscollectes.

16 juni 2019 -  Nog te bepalen

23 juni 2019 - Friedenstimme
Stichting Friedenstimme staat al 40 jaar garant voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet Unie. Deze ondersteuning bestaat uit gebed, bezoek, lectuur en wat nodig is voor de eerste levensbehoeften.

30 juni 2019 - HCR
De stichting Hulp Christenen in Roemenië verleent geestelijke en materiele hulp aan hulpbehoevenden in Roemenië. Zij sluit hierbij aan bij bestaande kerken en christelijke gemeenten. Hulp wordt zo op lokaal niveau geboden en bereikt daadwerkelijk de mensen die het heel hard nodig hebben. Daarnaast weten ook de kerken in Roemenië zich gesteund door hun broeders en zusters in Nederland.