In de diensten worden drie collecten gehouden, te weten één voor de diaconie en twee voor de kerkrentmeesters.

De eerste collecte voor de diaconie heeft steeds een bijzondere bestemming: voor het ondersteunen van mensen in nood; ver weg in de wereld of dichtbij in eigen land of gemeente. 
Het doel van de collecte wordt hieronder verder omschreven.

De tweede collecte voor de kerkrentmeesters, heeft een vaste bestemming namelijk: Eredienst en pastoraat. Uit de opbrengsten worden onder andere de salarissen van predikanten, organisten en kosters betaald.

De derde collecte eveneens voor de kerkrentmeesters heeft een wisselende bestemming, maar is meestal ten bate van het onderhoud en beheer van de kerkelijke gebouwen. Ook worden met deze collecten de bijzondere verplichtingen van de Hervormde Gemeente bekostigd. Dit zijn bijvoorbeeld: plaatselijk jeugdwerk, catechesewerk en afdrachten aan de landelijke kerk. 

Bij de uitgangen van de kerken hangen zendingsbussen. Hiermee wordt de zendingswerkers ondersteund, die mede namens onze gemeente zijn uitgezonden. Zij werken op verschillende plaatsen in Zuid-Azië en Afrika. Verdere informatie is te vinden onder Evangelisatie\Zendingscommissie.

Bijdragen aan de collecte voor de diaconie kan via de groene collectezak die bij de ingang van de kerk is geplaatst. Ook de digitale bijdragen via de websiteworden zeer op prijs gesteld. De collectedoelen worden genoemd in de dienst. U kunt uw bijdrage storten op de betreffende rekeningnummers. Via de SKG (stichting kerkelijk geldbeheer) wordt uw bijdrage voor de 1e collecte dan bijgeschreven op de rekening van de diaconie.
In deze verwarrende tijd van afstand houden en veel minder onderling contact heeft de diaconie besloten de komende tijd vaker te collecteren voor lokale en plaatselijke organisaties en eigen commissies. Hiermee proberen wij te ondersteunen dat de alternatieve manieren van gemeente zijn en de ondersteuning van de minima zo goed mogelijk kunnen doorgaan. Wij hopen dat u onze keuze hierin kunt waarderen. De zendingscollectes blijven wel op de geplande data doorgaan, wij volgen hiermee het landelijke rooster van de PKN.
Het collecte rooster op de site wordt met regelmaat bijgewerkt om u zo goed mogelijk te informeren.


Uw bijdrage voor de eerste collecte kunt u overmaken aan het algemene rekeningnummer van de diaconie NL07RABO0361800908 onder vermelding van het collectedoel.


De diaconale collecten voor september en oktober 2023 hebben de volgende bestemming:

Zondag 3 september: HGJB

De letters HGJB staan voor ‘Hervormd Gereformeerde Jeugdbond’. De HGJB wil een organisatie zijn die herkenbaar, levensecht, inspirerend en deskundig is. Men wil houvast bieden aan jongeren en hun gemeenten. Herkenbaarheid is belangrijk. Dat betekent onder andere dat men én aansluit bij de hervormd-gereformeerde traditie én bij de cultuur waarin jongeren leven. Dus … zeker niet vervreemdend! De HGJB is voor haar inkomsten grotendeels afhankelijk van vrijwillige bijdragen van gemeenten en donateurs.

Zondag 10 september: Gevangenenzorg Nederland

De doelstelling van Gevangenenzorg Nederland is om gevangenen én hun familie te ondersteunen. Zo’n 25.000 kinderen in ons land hebben een ouder die in de gevangenis zit. Het levert naast ontwrichting van het gezin vaak verwarrende gevoelens bij het kind op. Het kind is ongewild slachtoffer van de daden van zijn of haar ouders(s) en krijgt doorgaans te maken met verdriet, schuldgevoel, schaamte, problemen op school en uitsluiting. Deze moeilijke gezinssituatie verdient aandacht omdat Gevangenenzorg Nederland gelooft in herstel.

Zondag 17 september: Bible League

Centraal in het werk van Bible League staat ‘Project Filippus’. Gebaseerd op Handelingen 8 waarin Filippus vraagt: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ Om er voor te zorgen dat de Bijbel niet alleen verspreid wordt, maar ook gelezen wordt, krijgen mensen de Bijbel als onderdeel van een Bijbelstudieprogramma. Door materiaal en training leren mensen Gods Woord lezen én begrijpen. De opbrengst van de offerbekers op de Avondmaalstafel is eveneens voor dit doel bestemd.

Zondag 24 september: SDOK

Stichting De Ondergrondse Kerk steunt mensen die om het geloof worden vervolgd. Evangeliseren door protestanten is in het Zuid-Amerikaanse land Colombia erg moeilijk. Wantrouwen, onzekerheid en verdriet zijn kenmerken in het verhaal van Manuel en Sandra, een evangeliserend, christelijk echtpaar. Al jarenlang staan zij onder streng toezicht van guerrillastrijders en elk bezoek buiten het dorp moeten zij melden. Dit maakt het voor hen vrijwel onmogelijk om het Evangelie uit te dragen.

Zondag 1 oktober: Magen David Adom. (Israëlzondag)
 
Vertaald betekent het “Het Rode Davidschild”. Deze ambulancedienst is te vergelijken met het Rode Kruis. Opgericht in de jaren 30 van de vorige eeuw en in 1950 na de Onafhankelijkheidsoorlog door de Israëlische regering wettelijk erkend. Pas in 2007, na een wachttijd van meer dan 55 jaar, volwaardig lid van het Internationale Rode Kruis. Alleen Iran stemde nog tegen. MDA is de enige organisatie die door de Israëlische regering is gemachtigd om zieken en gewonden te behandelen. De hulp wordt aan iedereen gegeven: Joden, Moslims en Christenen. 
 
Zondag 8 oktober: Slachtoffers aardbeving Marokko
 
Vrijdagavond 8 september werd Marokko getroffen door een zware aardbeving. Via het christelijk noodhulpfonds, waarin o.a. Woord & Daad, ZOA, Red een kind en EO Metterdaad zijn vertegenwoordigd, willen ook wij helpen in deze nood. De ketenpartners in het noodhulpfonds werken via lokale kerken ook in een islamitisch land als Marokko
 
Zondag 15 oktober: Jeugdwerk eigen gemeente
 
Het zal niemand zijn ontgaan dat de kosten van veel zaken en producten de laatste jaren sterk zijn gestegen. Dat geldt ook voor de aanschafprijzen van goede materialen en de kosten van verwarming van de ruimtes waarin onze jongeren worden verteld en onderwezen in de leer van Gods Genade. Om één en ander te financieren blijft de Diaconie niet achter om dit te verwezenlijken. We laten immers onze jeugd niet ‘in de kou’ staan!
 
Zondag 22 oktober: Stichting “Als kanker je raakt”
 
Iedereen kent wel iemand in zijn of haar omgeving die met kanker te maken heeft (gehad). De stichting “Als kanker je raakt” biedt een open hart en luisterend oor aan mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. Het doel van de stichting is hoop en troost te bieden vanuit christelijk geloof, gedreven door de liefde van God. Op 3 juni 2023 was er een benefietconcert in de Dorpskerk in Strijen met medewerking van het Reiskoor ‘Holland’. Het was een doorslaand succes. Op zaterdag 18 november wordt een ontmoetingsdag georganiseerd.
 
Zondag 29 oktober: Stichting Chris en Voorkom!
 
Sinds 2015 werken ‘Chris’ en ‘Voorkom’ samen. Chris biedt een luisterend oor en Voorkom geeft voorlichting over o.a. verslaving. Weet u wat ‘snus’ is? Ouderen meestal niet, jongelui wel. Snus is populair onder jongeren en erg verslavend. Het lijkt een klein theezakje en wordt onder de bovenlip gestopt voor een nicotine-kick. Binnen een paar minuten zit er net zoveel nicotine in het bloed als bij het roken van 6 tot 20 sigaretten. Er komt geen teer in de longen, maar veroorzaakt wel hoge bloeddruk en verhoogt de kans op diabetes. Voorlichting is zeker nodig.