Tijdens alle diensten worden drie collecten gehouden, te weten één voor de diaconie en twee voor de kerkrentmeesters.

De eerste collecte, voor de diaconie heeft steeds een bijzondere bestemming, voor het ondersteunen van mensen in nood, ver weg in de wereld of dichtbij in eigen land of gemeente. 
Het doel van de collecte wordt hieronder verder omschreven.

De tweede collecte, voor de kerkrentmeesters, heeft een vaste bestemming namelijk: Eredienst en pastoraat.
Uit de opbrengsten worden onder andere de salarissen van predikanten, organisten en kosters betaald.

De derde collecte, eveneens voor de kerkrentmeesters, heeft een wisselende bestemming, maar is meestal ten bate van het onderhoud en beheer van de kerkelijke gebouwen. Ook worden met deze collecten de bijzondere verplichtingen van de hervormde gemeente bekostigd. Dit zijn bijvoorbeeld: plaatselijk jeugdwerk, catechesewerk en afdrachten aan de landelijke kerk. 
Het doel van deze collecten wordt hieronder verder in het kort toegelicht.

Bij de uitgangen van de kerken hangen zendingsbussen, hiermede wordt de zendingswerkers ondersteund, welke mede namens onze gemeente zijn uitgezonden.
Zij werken op verschillende plaatsen in het Midden Oosten, Afrika en Europa.

De bijzondere collecten voor de maanden oktober, november en december  2018 hebben de volgende bestemming:

7 oktober 2018 - Kindertehuis Jemima
Op een heuvel tussen Jeruzalem en Bethlehem in het dorpje Beit Jala staat 'House Jemima'. Een "thuis" voor Arabische kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige handicap. In de loop van de jaren is er naast woonzorg ook dagbesteding en thuis begeleiding bij gekomen. Zorg, begeleiding en onderwijs worden geboden vanuit een christelijke houding van liefdevolle betrokkenheid.

14  oktober 2018 - Kerk in actie: Werelddiaconaat
De PKN bestemt de opbrengst van deze collecte aan diaconaat wereldwijd: daar waar deze hulp het hardst nodig is. Vaak is dit in gebieden die niet snel in het nieuws komen.

21 oktober 2018 - Mercy Ships
Deze christelijke organisatie gaat met een varend hospitaal naar de armste gebieden in Afrika om aan boord gratis operaties aan te bieden die levensveranderend zijn. De artsen en verpleegkundigen aan boord zijn net als de technici vrijwillig aan het werk voor Mercy Ships en bekostigen zelf hun levensonderhoud. De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan het varend houden van het hospitaal schip en de bekostiging van de operaties.

28 oktober  2018 -  Gemiva Strijen: samen eten bij......
Eén keer per maand wordt er in het dagbestedingsgebouw aan de Boskade door clienten en personeel gekookt voor het dorp.  Het is nadrukkelijk de bedoeling een smakelijke en voedzame maaltijd te maken.  Mensen uit Strijen met een smalle beurs of mensen die normaal gesproken alleen moeten eten zijn van harte welkom om tegen een klein bedrag mee te komen eten.
Deze mogelijkheid voorziet in een behoefte. Bij voldoende middelen wordt de frequentie van de maaltijden binnenkort uitgebreid. De diaconie collecteert graag om te helpen dit initiatief te ondersteunen.

4 november 2018 - Najaarszendingscollecte
De diaconie volgt met deze collecte het landelijke collecterooster van de PKN.

11  november 2018 - St. Timon: Christelijke jeugd en pleegzorg
Voor kinderen en jongeren die om welke reden dan ook ( tijdelijk) niet meer bij hun eigen vader/ moeder kunnen verblijven biedt stichting Timon een vervangend veilig thuis door kinderen onder te brengen bij pleegouders of met meerdere jongeren in een gezinshuis. Deze jeugd en pleegzorg wordt geboden op basis van de liefde van de Here Jezus. 

18 november 2018 - Project 1027  (voorheen: Luisterend dienen)
De naam van deze stichting verwijst naar Lucas 10 : 27 ....' en de naaste als jezelf'.
Vanuit deze opdracht wil Project 1027 de liefde van haar Heiland niet alleen met de mond, maar vooral met daden belijden. Dit doet ze door diaconale projecten dichtbij en veraf.

25 november 2018 - Adoptie kinderen via Woord en Daad
Net als individuele gemeenteleden heeft ook de diaconie de zorg voor een aantal sponsorkinderen via Woord en Daad. De diaconie zorgt voor de financiele ondersteuning en de diverse jeugdclubs schrijven van tijd tot tijd een brief voor de verschillende kinderen. Zo wordt ook dit stukje gemeentewerk door ons allen gedragen.

2 december 2018 - Moz Kids
Deze christelijke non-profit organisatie heeft zich tot doel gesteld het dagelijks leven van kinderen in weeshuizen in Mozambique waar mogelijk te verlichten.  Ook vanuit onze gemeente zijn afgelopen jaar weer jongeren naar Mozambique afgereisd om een aantal weken daar in de kindertehuizen te werken en met de kinderen te spelen en het evangelie van Jezus Christus te vertellen.

9 december 2018 - Noodhulp
De diaconie reserveert de opbrengst van deze collecte voor het christelijk noodhulpcluster.  Deze combinatie van christelijke hulporganisaties ( Metterdaad / Tear / Woord en Daad / Zoa / Red een Kind / Dorcas) helpt in geval van rampen lokaal via de plaatselijke kerken en gemeenten, waarmee altijd al wordt samengewerkt.
Zo komt de hulp daadwerkelijk terecht bij de mensen die dit heel hard nodig hebben. Zij worden vaak door de officiele instanties 'vergeten'.

16 december  2018 - Stichting Bible League
Deze stichting is opgezet vanuit een verlangen dat alle mensen tot geloof komen. De stichting ondersteunt daarom plaatselijke kerken en gemeenten wereldwijd met Bijbels, studiemateriaal en trainingen.

23 december  2018 -  Stichting 'Steun de messiasbelijdende Joden'
Vanuit de verbondenheid met Israel wil deze stichting de messiasbelijdende Joden ondersteunen met gebeden en gaven.
Kernwoorden voor het werk van deze stichting zijn: verbondenheid, transparantie en trouw.

24 december  2018 -  Welzijnswerk Leger des Heils
Het leger des Heils poogt met haar welzijnswerk de mensen aan de rand van de samenleving op te zoeken en hulp in welke vorm dan ook te bieden. Uitgangspunt van het Leger is de liefde van Christus. Zoals Hij mensen opzocht, wil ook het Leger aanwezig zijn onder de mensen die door velen gemeden worden. Door het bieden van hulp willen de mensen van het Leger die Liefde uitstralen. 

25 december 2018 -  Tassenactie diaconie
De diaconie houdt 2 keer per jaar een speciale actie voor de minima uit de (burgerlijke)  gemeente Strijen. Deze acties gebeuren in samenwerking met de plaatselijke overheid en hebben tot doel het dagelijkse leven van de mensen die moeten rondkomen van een minimaal inkomen iets te verlichten. Ook in Strijen is er armoede. Naar het zich laat aanzien, komen dit jaar ruim 80 gezinnen voor deze vorm van ondersteuning in aanmerking.