Wijkgemeente Ichthus en Goede Vrijdag Heilig Avondmaal

Goede Vrijdag gedenken we het lijden en sterven van onze Heer en Heiland. Hij gaf alles om ons te redden van zonde, ziekte en dood. En om ons te verzoenen met de hemelse Vader en ons het eeuwige leven te geven.
Op Goede Vrijdag komen we als gemeente samen rond het kruis en rond de tafel om te eten en te drinken van Christus’ volbrachte werk. Dat samenkomen onder Woord en Sacrament in het kerkgebouw zelf, dat gaat niet in deze tijd. Dat is aangrijpend en ingrijpend. Wel gaat iedere zondag de verkondiging van het Woord door en ook de gebeden.

Om komende vrijdagavond toch het Avondmaal te kunnen beleven in de tekenen van brood en wijn hebben we als wijk Ichthus ervoor gekozen om het voorstel van het moderamen van de PKN te volgen en u en jou als gemeente de ruimte te bieden om dit thuis te ontvangen. Op het moment dat we in de dienst het brood breken mag het thuis worden mee gebroken en gegeten. En zo ook de wijn die wordt
geschonken mag thuis worden meegedronken. En dit alles in geloof, ziende op Jezus. Het broodnodige voor lijf en ziel te ontvangen onder de zegen en de leiding van de Heilige Geest. De Heilige Geest
is het die onze geest verbindt met hemels Brood en met elkaar als lijdende en strijdende kerk wereldwijd.

Mocht iemand het Avondmaal niet op deze wijze kunnen meevieren, weet dat u met ons verbonden bent in geloof. We bidden dat God de Vader op Zijn wijze ook u en jou weet te voeden met Zijn genade en liefde in deze tijd van crisis.

Ds. J.S. Telgenhof