in de diensten worden drie collecten gehouden, te weten één voor de diaconie en twee voor de kerkrentmeesters.

De eerste collecte, voor de diaconie heeft steeds een bijzondere bestemming, voor het ondersteunen van mensen in nood, ver weg in de wereld of dichtbij in eigen land of gemeente. 
Het doel van de collecte wordt hieronder verder omschreven.

De tweede collecte, voor de kerkrentmeesters, heeft een vaste bestemming namelijk: Eredienst en pastoraat.
Uit de opbrengsten worden onder andere de salarissen van predikanten, organisten en kosters betaald.

De derde collecte, eveneens voor de kerkrentmeesters, heeft een wisselende bestemming, maar is meestal ten bate van het onderhoud en beheer van de kerkelijke gebouwen. Ook worden met deze collecten de bijzondere verplichtingen van de hervormde gemeente bekostigd. Dit zijn bijvoorbeeld: plaatselijk jeugdwerk, catechesewerk en afdrachten aan de landelijke kerk. 
Het doel van deze collecten wordt hieronder verder in het kort toegelicht.

Bij de uitgangen van de kerken hangen zendingsbussen, hiermede wordt de zendingswerkers ondersteund, welke mede namens onze gemeente zijn uitgezonden.
Zij werken op verschillende plaatsen in het Midden Oosten, Afrika en Europa.

De diaconale collecten voor de maanden januari, februari en maart 2020 hebben de volgende bestemming:

1 januari - Gemeenteproject
We beginnen het nieuwe jaar goed. De opbrengst van de collecte is voor het gemeenteproject Christ's Hope. U heeft hierover al informatie gehad op de gezellige avond in Salvatori.

5 januari - Stichting Hand Strijen
Deze welbekende stichting kende in 2019 een roerig jaar op persoonlijk vlak. Toch gaan ze door met hun ondersteunende werk voor zendelingen. 'Diendende handen voor dienaren Gods' is en blijft hun motto.

12 januari - Stichting HOE
Deze letters staan voor Hulp Oost Europa. Met deze stichting zijn we als gemeente op reis geweest naar Servië.  De stichting helpt christelijke gemeenten in Oost Europa het evangelie in woord en daad te verspreiden. Soms met daadwerkelijke hulp, soms met financiële bijdragen, soms met opleidingen. En verder alles wat maar nodig is, zodat ook de broeders en zusters in dat deel van de wereld Gods goede nieuws mogen verspreiden.

19 januari - Slachtoffers bosbranden Australië
Zoals uit de berichten in de media blijkt, zorgen de enorme bosbranden in Australië voor heel veel slachtoffers. Veel mensen zijn alles kwijt en er zijn helaas ook mensenlevens verloren gegaan. De verwachting is dat de situatie nog zal verergeren. Als de branden eenmaal zijn geblust, kan pas goed bekeken worden hoe enorm de schade is en wat er nodig zal zijn aan noodhulp en wederopbouw. De diaconie wil echter nu al collecteren om te helpen de eerste nood te lenigen. We proberen deze noodhulp te geven via één van de partners van het christelijk noodhulpcluster.

26 januari - Happy Rock Centre
Rico en Anita zijn met de kinderen tijdelijk in Nederland, maar het werk van 'de Blije Kei' gaat natuurlijk gewoon door. Daarom is de bijdrage ook meer dan welkom.

2 februari - Actie minima
In het nieuws horen we steeds vaker berichten dat ondanks economische groei de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. Ook in Strijen merken (steeds meer) gezinnen dit in hun eigen leven. Het is steeds moeilijker om rond te komen en om bijvoorbeeld kinderen te laten meedoen met het sociale leven. De diaconie probeert in deze nood te voorzien door bijvoorbeeld tassen met boodschappen te bezorgen, of aan de kinderen een rugzakje met allerlei kleine dingetjes voor de zomervakantie te geven. Hoewel wij daarvoor ons best doen om sponsoren te vinden bij bedrijven, is het toch nodig om af en toe een collecte te houden. Van harte aanbevolen. Ook als u ideeën hebt waarmee wij de minima kunnen ondersteunen horen wij graag van u.

9 februari - Stichting Bible League
Deze stichting keert (bijna) elk jaar terug op ons collecte rooster. Stichting Bible League ondersteunt wereldwijd kerken door te voorzien in bijbels, studiemateriaal en training, zodat mensen veranderen door Gods Woord. U begrijpt dat wij dit doel van harte bij u aanbevelen.

16 februari - MOZ kids
Deze christelijke non-profit organisatie heeft als doel (kans)arme kinderen in Mozambique te ondersteunen met huisvesting, onderwijs, en delen van het Evangelie van Jezus Christus. Het bestuur van deze stichting (allen vrijwilligers) is bekend met de situatie in Mozambique. Zij zijn ter plaatse geweest en kennen de kinderen en de staf persoonlijk. Ook vanuit onze gemeente zijn jongeren naar Mozambique geweest om te helpen met het werk voor deze kinderen.

23 februari - Reformatorische bijbelschool de Wittenberg
De afgelopen jaren waren niet gemakkelijk voor deze bijbelschool. Door teruglopende belangstelling, strengere regels vanuit de overheid en daarmee minder subsidie, is de stichting gedwongen het aanbod van opleidingen te versoberen. Waarop niet bezuinigd wordt, is het goede nieuws van onze Heer.  De Wittenberg biedt jongeren en jong-volwassenen een programma aan waarin zij door gedegen  bijbelstudie en korte cursussen worden toegerust hun plaats in de wereld weer in te nemen. En op die plaats het evangelie kunnen uitdragen.

1 maart - Voorjaarszendingscollecte
Met de opbrengst van deze collecte worden onze zendingswerkers ondersteund. Meer informatie kunt u vinden bij de zendingscommissie.

8 maart - Stichting Timon pleegzorg
Gemotiveerd en geinspireerd door een christelijke levensovertuiging biedt Timon al jaren allerlei vormen van pleegzorg. Dit voor kinderen en jongeren die om uiteenlopende redenen niet meer bij de eigen ouders kunnen wonen. Timon is vooral aanwezig in de randstad. De nood is hoog. Verschillende mensen vanuit onze gemeente waren of zijn hierbij betrokken.

11 maart - Biddagcollecte
Traditiegetrouw is er op bid- en dankdag maar één collecte. De opbrengst hiervan gaat naar de kerkrentmeesters.

15 maart - Trans World Radio
Deze stichting heeft als motto Romeinen 10: 17: 'Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het Woord van Christus'.
Door middel van radio-uitzendingen probeert deze stichting het goede nieuws te delen met mensen in landen waar andere vormen van evangelisatie niet mogelijk zijn. Dit werkt, zo blijkt uit een groot aantal getuigenissen die de stichting deelt op haar website.

22 maart - Evangelisatiecommissie
De diaconie ondersteunt het werk van de evangelisati commissie. Deze commissie is van onze eigen gemeente. De gemeenteleden die deze commissie vormen proberen originele en eigentijdse manieren te bedenken om alle dorpsgenoten in aanraking te brengen met het Evangelie. Heeft u ideeën of wilt u meewerken? U bent van harte welkom!

29 maart - Friedensstimme
Ook deze stichting staat (bijna) elk jaar op het collecterooster. Zij ondersteunt al meer dan 40 jaar evangelisten in de voormalige Sovjet Unie. Zij stelt honderden evangelisten in staat om zich volledig aan hun evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen van lectuur en middelen van vervoer. Geen overbodige luxe in dit enorm uitgestrekte gebied.