Tijdens alle diensten worden drie collecten gehouden, te weten één voor de diaconie en twee voor de kerkrentmeesters.

De eerste collecte, voor de diaconie heeft steeds een bijzondere bestemming, voor het ondersteunen van mensen in nood, ver weg in de wereld of dichtbij in eigen land of gemeente. 
Het doel van de collecte wordt hieronder verder omschreven.

De tweede collecte, voor de kerkrentmeesters, heeft een vaste bestemming namelijk: Eredienst en pastoraat.
Uit de opbrengsten worden onder andere de salarissen van predikanten, organisten en kosters betaald.

De derde collecte, eveneens voor de kerkrentmeesters, heeft een wisselende bestemming, maar is meestal ten bate van het onderhoud en beheer van de kerkelijke gebouwen. Ook worden met deze collecten de bijzondere verplichtingen van de hervormde gemeente bekostigd. Dit zijn bijvoorbeeld: plaatselijk jeugdwerk, catechesewerk en afdrachten aan de landelijke kerk. 
Het doel van deze collecten wordt hieronder verder in het kort toegelicht.

Bij de uitgangen van de kerken hangen zendingsbussen, hiermede wordt de zendingswerkers ondersteund, welke mede namens onze gemeente zijn uitgezonden.
Zij werken op verschillende plaatsen in het Midden Oosten, Afrika en Europa.

De bijzondere collecten voor de maanden  mei , juni en juli 2019 hebben de volgende bestemming:

12 mei 2019 - Rugzakjes kinderen minima

Armoede komt ook in de gemeente Strijen voor. Als je als kind hiermee te maken hebt, heeft dit veel impact.  Zo is er vaak te weinig geld om volwaardige maaltijden te kunnen eten. Maar ook meedoen met sporten en spelletjes is vaak niet mogelijk. Dan duurt de zomervakantie wel erg lang, want op vakantie gaan, kunnen deze kinderen vaak ook niet. De PKN sponsort rugzakjes die aan de kinderen kunnen worden uitgedeeld. De bedoeling is dat de rugzakjes worden gevuld met spulletjes die kinderen helpen een leuke vakantie te hebben. Denk dan aan eenvoudig buitenspeelgoed, maar ook dingen als een bon voor een ijsje of voor een keer zwemmen. We vragen hiervoor uw bijdrage maar ook uw ideeën! Wellicht kent u kinderen die de hele zomervakantie thuis moeten blijven vanwege de financiële situatie en heeft u een goed idee waarmee we hen een plezier zouden kunnen doen. We horen het graag.
 
19 mei 2019 - 'Voor elkaar' vakantieweken
De Hervormde Vrouwenbond organiseert jaarlijks vakantie weken voor mensen die aan huis gebonden zijn of niet op vakantie kunnen, omdat zij ook in de vakantie zorg nodig hebben. Dit kan lichamelijke zorg zijn, maar ook geestelijke begeleiding. Tijdens deze vakantieweken wordt de zorg en/of begeleiding overgenomen door vrijwilligers, zodat familie en mantelzorgers ook kunnen genieten.

26 mei 2019 - Zendingswerkers: De familie Mager
Op deze zondag zal ds Rik Mager in de avonddienst voorgaan. Hij en zijn vrouw zijn een poosje met verlof en ze willen graag hun verbondenheid met onze gemeente laten zien. We willen de opbrengst van de diaconiecollecte van deze zondag als het ware aan hen meegeven.

30 mei 2019 - Hemelvaartsdag - Hospice Hoeksche Waard
Mensen die nog maar een korte tijd te leven hebben, vinden bij het Hospice een geborgen plek met 24 uur professionele zorg en warme begeleiding. Voor de zorg krijgt het Hospice een vergoeding zoals afgesproken in de zorgverzekeringswet, maar voor alle overige zaken is men afhankelijk van vrijwilligers en giften. De diakonie collecteert graag voor deze goede voorziening.

2 juni 2019 - Stichting Chris en Voorkom
Deze stichting inspireert en motiveert kinderen, tieners en hun opvoeders tot het maken van verstandige keuzes in het leven, juist op het gebied van alcohol en drugs. Daarnaast biedt deze stichting hulp aan kinderen in sociaal moeilijke situaties zoals bij pesten of uitsluiting. Hiervoor is de al lang bestaande telefoonlijn en chatmogelijkheid nog volop in gebruik.  Naast financiële ondersteuing vraagt Stichting Chris en Voorkom om ons gebed. Gebed is de motor van het werk van deze stichting.

9 en 10 juni 2019 - Pinksteren - Pinksterzendingscollecte
We volgen hiermee het landelijk rooster van zendingscollectes.

16 juni 2019 -  MAF
De mensen van MAF zijn er voor de mensen in de meest afgelegen gebieden. Dankzij de piloten van de MAF zijn zij sneller en beter bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Met 130 vliegtuigen en moderne communicatiemiddelen worden ook deze mensen bereikt met het goede nieuws. Meer dan 1000 (hulp-)organisaties maken gebruik van de diensten van MAF en kunnen zo sneller, beter en efficienter werken. Elke 5 minuten stijgt er ergens ter wereld een vliegtuig op om hulp te bieden  en het Evangelie te verspreiden.

23 juni 2019 - Friedensstimme
Stichting Friedensstimme staat al 40 jaar garant voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet Unie. Deze ondersteuning bestaat uit gebed, bezoek, lectuur en wat nodig is voor de eerste levensbehoeften.

30 juni 2019 - HCR
De stichting Hulp Christenen in Roemenië verleent geestelijke en materiele hulp aan hulpbehoevenden in Roemenië. Zij sluit hierbij aan bij bestaande kerken en christelijke gemeenten. Hulp wordt zo op lokaal niveau geboden en bereikt daadwerkelijk de mensen die het heel hard nodig hebben. Daarnaast weten ook de kerken in Roemenië zich gesteund door hun broeders en zusters in Nederland. 

7 juli 2019 -  Nog in te vullen
Het college van diakenen laat een paar zondagen per jaar 'open' om in te kunnen spelen op de actualiteit of op hulpvragen die door gemeenteleden worden aangedragen.

14 juli 2019 - Leger des Heils (welzijnswerk)
Het Leger verwoordt de visie waaruit men werkt als volgt:  'God is de Schepper van alles wat leeft. Hij is de oorsprong van deze wereld en draagt er ook zorg voor. Dat blijkt vooral uit Jezus Christus, die wij zien als Zoon van God. Wij geloven dat God zelf in Jezus naar onze wereld toe gekomen is. Door Jezus heeft God duidelijk gemaakt hoe Hij wil dat mensen leven en met elkaar omgaan. Daarmee roept hij ons op om ons af te keren van een leven dat niet goed is.' 
De mensen van het Leger des Heils bieden hulp aan iedereen die aan deze oproep gehoor wil geven, voor het eerst of bij herhaling.  Omdat de reikwijdte van het Leger des Heils veel groter is dan die van onze eigen diaconie collecteert de diaconie graag voor dit belangrijke werk.

21 juli 2019  - ZOA
ZOA wil in een wereld vol conflicten bijdragen aan hulp, hoop en herstel. Het Evangelie van Jezus Christus is hierbij drijfveer en inspiratie. De medewerkers van ZOA zetten zich in voor mensen die slachtoffer zijn van natuurrampen of gewapen conflict. Dit doen ze door het bieden van noodhulp en wederopbouw. Men werkt altijd nauw samen met plaatselijke organisaties en christelijke gemeenten.

28 juli 2019 - Bond tegen het vloeken
Vanuit een Christelijke overtuiging probeert deze bond het goede gebruik van Gods naam te bevorderen. Tegelijk zet zij zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik.  Hiervoor probeert de Bond tegen het vloeken aanwezig te zijn in de publieke ruimte.