In de diensten worden drie collecten gehouden, te weten één voor de diaconie en twee voor de kerkrentmeesters.

De eerste collecte voor de diaconie heeft steeds een bijzondere bestemming: voor het ondersteunen van mensen in nood; ver weg in de wereld of dichtbij in eigen land of gemeente. 
Het doel van de collecte wordt hieronder verder omschreven.

De tweede collecte voor de kerkrentmeesters, heeft een vaste bestemming namelijk: Eredienst en pastoraat. Uit de opbrengsten worden onder andere de salarissen van predikanten, organisten en kosters betaald.

De derde collecte eveneens voor de kerkrentmeesters heeft een wisselende bestemming, maar is meestal ten bate van het onderhoud en beheer van de kerkelijke gebouwen. Ook worden met deze collecten de bijzondere verplichtingen van de Hervormde Gemeente bekostigd. Dit zijn bijvoorbeeld: plaatselijk jeugdwerk, catechesewerk en afdrachten aan de landelijke kerk. 

Bij de uitgangen van de kerken hangen zendingsbussen. Hiermee wordt de zendingswerkers ondersteund, die mede namens onze gemeente zijn uitgezonden. Zij werken op verschillende plaatsen in Zuid-Azië en Afrika. Verdere informatie is te vinden onder Evangelisatie\Zendingscommissie.

Bijdragen aan de collecte voor de diaconie kan via de groene collectezak die bij de ingang van de kerk is geplaatst. Ook de digitale bijdragen via de websiteworden zeer op prijs gesteld. De collectedoelen worden genoemd in de dienst. U kunt uw bijdrage storten op de betreffende rekeningnummers. Via de SKG (stichting kerkelijk geldbeheer) wordt uw bijdrage voor de 1e collecte dan bijgeschreven op de rekening van de diaconie.
In deze verwarrende tijd van afstand houden en veel minder onderling contact heeft de diaconie besloten de komende tijd vaker te collecteren voor lokale en plaatselijke organisaties en eigen commissies. Hiermee proberen wij te ondersteunen dat de alternatieve manieren van gemeente zijn en de ondersteuning van de minima zo goed mogelijk kunnen doorgaan. Wij hopen dat u onze keuze hierin kunt waarderen. De zendingscollectes blijven wel op de geplande data doorgaan, wij volgen hiermee het landelijke rooster van de PKN.
Het collecte rooster op de site wordt met regelmaat bijgewerkt om u zo goed mogelijk te informeren.


Uw bijdrage voor de eerste collecte kunt u overmaken aan het algemene rekeningnummer van de diaconie NL07RABO0361800908 onder vermelding van het collectedoel.De diaconale collecten voor de maanden maart  en april 2021 hebben de volgende bestemming:

Zondag 7 maart: Voorjaarszendingscollecte
Met de opbrengst worden onze zendingswerkers ondersteund.

Zondag 14 maart: Actie minima
Ook in ons eigen dorp moeten steeds meer mensen rondkomen van een bedrag dat op of onder het bestaansminimum ligt. De diaconie probeert deze mensen op het spoor te komen en te ondersteunen met praktische hulp en waar nodig met financiële middelen. Omdat het heel erg moeilijk is om deze mensen te 'vinden' vraagt de diaconie om het ons te laten weten als u iemand weet die elke maand opnieuw moeite heeft de financiële eindjes aan elkaar te knopen.

Zondag 21 maart: Leger des Heils - welzijnswerk
Het welzijnswerk van het Leger is wijd en zijd bekend en heel erg hard nodig. Het grote voordeel van deze organisatie is haar bekendheid. Hierdoor is het voor het Leger gemakkelijker om op plaatsen te komen waar die hulp het hardste nodig is. De hulp van het Leger wordt vaak gemakkelijker geaccepteerd dan hulp van plaatselijke organisaties. Reden waarom onze diaconie ook voor dit belangrijke werk collecteert. Op deze manier kunnen we toch iets bijdragen aan het lenigen van de nood van zovelen.

Zondag 28 maart:  Kerk en vluchteling
Naar aanleiding van het bevel van onze Heer Jezus Christus uit Mattheüs 25 heeft de kerk ook een taak ten opzichte van vluchtelingen. Ook de statushouders die in onze gemeente worden gehuisvest vallen onder dit werk. Graag doet de diaconie een beroep op u om dit werk te financieren. Als u liever praktische hulp biedt aan deze groep, wilt u dan ook contact opnemen met de diaconie? Bij voorbaat dank.

Goede Vrijdag 2 april: Armoede eigen gemeente
Ook in ons dorp kunnen mensen, door welke oorzaak dan ook, financiëel in de problemen zijn geraakt. De vaste maandelijkse lasten lopen door, maar als er iets stuk gaat en vervangen moet worden weet je even niet waar je het geld vandaan moet halen. De predikant of de wijkouderling vangt het signaal op en geeft het door aan de diaconie. Vaak kan men dan iemand een steuntje in de rug geven. De opbrengst van de offerbekers op de Avondmaalstafel is eveneens voor dit doel bestemd.
 
Eerste en tweede Paasdag 4 en 5 april: Armoede eigen gemeente
Evenals op Goede Vrijdag rekenen we op u om onze dorpsgenoten te hulp te schieten als de nood aan de man of vrouw is. Eén en ander gebeurt onder zeer strikte geheimhouding. Hoewel we als gemeente tijdens deze paasdagen slechts beperkt bij elkaar mogen komen, kunnen we op deze wijze uitdrukking geven aan onze verbondenheid met elkaar. De diaconie wenst u een gezegende Pasen.
 
Zondag 11 april: Stichting Chris en Voorkom! 
Ook voor jongeren blijft de coronacrisis niet zonder gevolgen. Op de chat en in de klas merkt Chris dat veel jongeren worden geconfronteerd met eenzaamheid, angst en onzekerheid. Niet alle jongeren weten op een goede manier om te gaan met de invloed die de maatregelen hebben op hun ontwikkeling. Door in contact te blijven laten Chris en Voorkom zien waarom keuzes maken zo belangrijk is voor hun eigen toekomst en hun aandeel in de samenleving. Daarnaast is al 35 jaar gebed een belangrijke factor.
 
Zondag 18 april: Jeugdwerk eigen gemeente
Het jeugdwerk in onze kerkelijke gemeente verdelen we in twee groepen:
- Tot 12 jaar, waarbij we denken aan de kinderoppas onder kerktijd en de overbekende Vakantie Bijbel Club voor de jeugd op de basisschool, en
- De jeugd ouder dan 12 jaar, waarbij het catecheseonderwijs zeer belangrijk is.
Voor beide groepen wordt materiaal aangeschaft. Laten we de jongeren in onze gemeente alstublieft niet vergeten!
 
Zondag 25 april: Trans World Radio (TWR)
Voor de christenen in Nigeria is de aanwezigheid van geweld de dagelijkse realiteit. Veel Nigerianen kennen groot verdriet omdat geliefden zijn vermoord of worden vermist. In het noordoosten van Nigeria is de nood het grootst. De christenen hebben het in dit gebied zeer zwaar. Daar gaat de extremistisch islamitische terreurorganisatie Boko Haram het meest tekeer. Sinds februari 2020 is mede dankzij steun vanuit Nederland door TWR een nieuwe, grotere radiozender in gebruik genomen, zodat meer christenen via de radio Gods Woord kunnen beluisteren en op deze wijze bemoedigd worden.