Tijdens alle diensten worden drie collecten gehouden, te weten één voor de diaconie en twee voor de kerkrentmeesters.

De eerste collecte, voor de diaconie heeft steeds een bijzondere bestemming, voor het ondersteunen van mensen in nood, ver weg in de wereld of dichtbij in eigen land of gemeente. 
Het doel van de collecte wordt hieronder verder omschreven.

De tweede collecte, voor de kerkrentmeesters, heeft een vaste bestemming namelijk: Eredienst en pastoraat.
Uit de opbrengsten worden onder andere de salarissen van predikanten, organisten en kosters betaald.

De derde collecte, eveneens voor de kerkrentmeesters, heeft een wisselende bestemming, maar is meestal ten bate van het onderhoud en beheer van de kerkelijke gebouwen. Ook worden met deze collecten de bijzondere verplichtingen van de hervormde gemeente bekostigd. Dit zijn bijvoorbeeld: plaatselijk jeugdwerk, catechesewerk en afdrachten aan de landelijke kerk. 
Het doel van deze collecten wordt hieronder verder in het kort toegelicht.

Bij de uitgangen van de kerken hangen zendingsbussen, hiermede wordt de zendingswerkers ondersteund, welke mede namens onze gemeente zijn uitgezonden.
Zij werken op verschillende plaatsen in het Midden Oosten, Afrika en Europa.

De bijzondere collecten voor de maanden juli, augustus en september  2018 hebben de volgende bestemming:

8 juli 2018 - Vrienden van het Cheider

15 juli 2018 - Gevangenen zorg Nederland
‘Geloof in herstel’! Dat wil zeggen: wij willen present zijn bij gevangenen, TBS-patiënten en hun relaties en hen kansen bieden op een menswaardig en zelfredzaam leven. Dat doen we door vanuit onze christelijke kernwaarde ‘barmhartige gerechtigheid’ de samenleving te betrekken bij ons werk .
De passie van Gevangenenzorg Nederland ligt in het ontmoeten van de gevangen medemens. Wij willen gevangenen en hun familie een helpende hand bieden bij het vinden van hun levensbestemming. Wij verheugen ons erin als de ontstane schade door criminaliteit en/of detentie hersteld wordt en er gezamenlijk gewerkt wordt aan een zinvolle toekomst waarin de kans op recidive minimaal is.

22 juli 2018 - Ziekenhuis fam. Folmer
Willem en Joanne: “De Democratische Republiek Congo is een prachtig land in Centraal-Afrika. Helaas is er veel armoede en de mensen lijden onder corruptie en etnische burgeroorlogen. In oktober 2014 zijn wij uitgezonden om als arts te gaan werken in  het noordoostsen van Congo. Het is ons verlangen om in de medische hulpverlening een getuige te zijn van Jezus Christus en Hem te volgen door de mensen te dienen.” Als Hervormde Gemeente Strijen ondersteunen wij hen in dit verlangen en de opbrengst van de collecte van vandaag is speciaal bestemd voor de uitbreiding van het ziekenhuis wat Willem en Joanne graag willen uitbreiden.

29 juli  2018 - Voor Elkaar vakantieweken
'Voor Elkaar'-vakantieweken (uitgaande van de Hervormde Vrouwenbond) zijn vakantieweken voor mensen met een handicap of beperking en voor alleengaanden.

5 augustus 2018 - Vluchtelingenwerk Nederland
De Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland is een onafhankelijke, breed samengestelde professionele organisatie die zich op basis van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en met vele vrijwilligers inzet voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen. Dit door persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie, primair in Nederland. De vrijwilligers die namens de Strijense kerken de statushouders in onze gemeente ondersteunen, worden ook bijgestaan door mensen van deze organisatie.

12 augustus2018 - Zomer zendingscollecte
De Diaconie volgt met deze collecte het landelijke collecte rooster van de PKN.

19 augustus 2018 - Stichting Dorcas
Op haar site schrijft deze stichting het volgende:
Wij geloven in God.
Wij geloven dat ieder mens waardevol is en talenten heeft ontvangen.
Wij hebben liefde en hoop voor ieder die in armoede leeft, buitengesloten is of in crisis verkeert.
Wij verlangen ernaar dat mensen en gemeenschappen tot hun recht komen en bloeien.
Wij zien armoede, uitsluiting en crisis, en de mensonwaardige gevolgen daarvan.
Daar leggen wij ons niet bij neer. Zo volgen wij Jezus Christus na.
Wij werken aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten.

26 augustus 2018 - Voedselbank Hoeksche Waard
De stichting 'Voedselbank Hoeksche Waard' is onderdeel van 'Voedselbank Nederland' en houdt zich bezig met het verstrekken van voedselpakketten en gebruikte kleding aan mensen die daarvoor in aanmerking komen. De voedselbank is hierbij afhankelijk van giften.

2 september 2018 - Actie minima
De diaconie houdt 2x per jaar een speciale actie voor de minima uit de (burgerlijke)  gemeente Strijen. Deze acties gebeuren in samenwerking met de plaatselijke overheid en hebben tot doel het dagelijkse leven van de mensen die moeten rondkomen van een minimaal inkomen  iets te verlichten.

9 september 2018 - Pastoraal diaconaal centrum De Herberg
Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Om die reden is Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg in het leven geroepen. Dit huis (op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek) wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale en diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen.

16 september  2018 - Mercy Ships
Mercy Ships Holland wil mensen en middelen inzetten ter ondersteuning van het internationale werk van Mercy Ships. Mercy Ships wil in navolging van Jezus, hoop geven en genezing brengen aan kansarme mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden omdat ieder mens kostbaar is.

23 september  2018 - SIRIZ / VBOK
De Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind zet zich in voor de beschermwaardigheid van het ongeboren leven. Zij doen dit door middel van voorlichting aan alle mensen en lobby in de politiek.
Stichting SIRIZ die uit de VBOK is voortgekomen biedt allerlei vormen van hulp aan mensen die door zwangerschap in moeilijke omstandigheden komen.

30 september  2018 -  Happy Rock centre
Stichting 'De blije kei' was afgelopen jaar het doel van het gemeenteproject. Het kindertehuis is inmiddels verhuisd naar Eldoret (ook in Kenia),  maar kan onze (financiele) steun nog steeds heel goed gebruiken.

7 oktober 2018 - Kindertehuis Jemima
Op een heuvel tussen Jeruzalem en Bethlehem in het dorpje Beit Jala staat 'House Jemima'. Een "thuis" voor Arabische kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige handicap. In de loop van de jaren is er naast woonzorg ook dagbesteding en thuis begeleiding bij gekomen. Zorg, begeleiding en onderwijs worden geboden vanuit een christelijke houding van liefdevolle betrokkenheid.