Tijdens alle diensten worden drie collecten gehouden, te weten één voor de diaconie en twee voor de kerkrentmeesters.

De eerste collecte, voor de diaconie heeft steeds een bijzondere bestemming, voor het ondersteunen van mensen in nood, ver weg in de wereld of dichtbij in eigen land of gemeente. 
Het doel van de collecte wordt hieronder verder omschreven.

De tweede collecte, voor de kerkrentmeesters, heeft een vaste bestemming namelijk: Eredienst en pastoraat.
Uit de opbrengsten worden onder andere de salarissen van predikanten, organisten en kosters betaald.

De derde collecte, eveneens voor de kerkrentmeesters, heeft een wisselende bestemming, maar is meestal ten bate van het onderhoud en beheer van de kerkelijke gebouwen. Ook worden met deze collecten de bijzondere verplichtingen van de hervormde gemeente bekostigd. Dit zijn bijvoorbeeld: plaatselijk jeugdwerk, catechesewerk en afdrachten aan de landelijke kerk. 
Het doel van deze collecten wordt hieronder verder in het kort toegelicht.

Bij de uitgangen van de kerken hangen zendingsbussen, hiermede wordt de zendingswerkers ondersteund, welke mede namens onze gemeente zijn uitgezonden.
Zij werken op verschillende plaatsen in het Midden Oosten, Afrika en Europa.

De bijzondere collecten voor de maanden februari, maart en april 2019 hebben de volgende bestemming:

3 februari 2019 - Algemene diaconale doeleinden
De diaconie ziet het als haar belangrijkste taak ondersteuning te bieden aan mensen die niet in staat zijn zelf voldoende te voorzien in de dingen van het dagelijks leven. Deze hulp wordt geboden in verschillende vormen. Hiervoor reserveert de diaconie de opbrengst van deze collecte.

10 februari 2019 - Compassion
Door middel van sponsoring en hulpprogramma's leren kinderen in ontwikkelingslanden dat God van hen houdt.  Ze maken kennis met het Evangelie op een manier die bij hun leeftijd en cultuur past. Ze krijgen christelijk onderwijs en worden hun gehele jeugd gevolgd door maatschappelijk werkers. Bij deze hulp is de hele gemeenschap waar het kind opgroeit gebaat.

17 februari 2019 - Stichting Happy Rock
In de ochtenddienst van 17 februari wordt stilgestaan bij het vertrek van Rico en Anita Kruijt naar Kenia. Zij gaan voor deze stichting daar werken. Daarom willen wij de opbrengst van de collecte van deze dienst als het ware aan hen meegeven. 

24 februari 2019 - Evangelische Hogeschool Amersfoort
Deze hogeschool biedt het 'tussenjaar' aan voor studenten die zijn vastgelopen in hun studie of nog niet weten wat ze zullen gaan studeren. Met bijbelstudies en intensieve individuele begeleiding wordt de student geholpen te ontdekken wat Gods plan voor zijn/ haar leven zou kunnen zijn.  Voor dit tussenjaar is geen studiefinanciering of subsidie mogelijk. 

3 maart 2019 - Gemeenteproject: Stichting Aleh
Gedurende het jaar collecteert de diaconie regelmatig voor het project wat we als Hervormde Gemeente steunen. Zo ook deze zondag.  Via andere kanalen en acties wordt u geinformeerd over deze stichting.

10 maart 2019 -  Voorjaarszendingscollecte
De diaconie volgt het landelijke rooster van zendingscollectes.

17 maart 2019 - 'Samen eten'  bij Gemiva
Clienten en vrijwilligers van 'Het Molenschaer' koken voor mensen die graag samen willen eten. De maaltijd wordt samengesteld uit ingrediënten uit de tuin van Zorgboerderij Bonaventura, samen met spullen die in supermarkten niet meer verkocht mogen worden vanwege bijvoorbeeld de THT-datum. Op deze manier lukt het om met minimale kosten een gezonde maaltijd samen te stellen. Zo kunnen de mensen met een smalle beurs in de gemeente aanschuiven en gezellig 'buiten de deur' gaan eten.

24 maart 2019 - Reformatorische bijbelschool 'de Wittenberg'
De bijbelschool heeft een roerig jaar achter de rug; de financiële situatie was lange tijd zeer wankel, er was zelfs sprake van sluiting.  Door vele vrijwilligers en de staf is nu een nieuw plan gemaakt waarin het gelukt is de opleidingen te blijven aanbieden. Toch zijn giften van groot belang om de begroting op orde te krijgen en te houden. 

31 maart 2019 - Voedselbank Hoeksche Waard
Vanuit de diaconie zijn er goede contacten met het bestuur van de voedselbank. De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om gezinnen die leven op of onder de armoede grens nog beter te kunnen voorzien van goede levensmiddelen. Ook een aantal gezinnen in Strijen zijn aangewezen op hulp van de voedselbank.

7 april 2019 - Moz kids
Moz kids is een christelijke non-profit organisatie die in het leven is geroepen om verschil te maken in het leven van  kinderen in kindertehuizen in Mozambique.  Deze organisatie ondersteunt permanent 3 weeshuizen.  Ook vanuit Strijen zetten jongeren zich jaarlijks in om een gedeelte van hun tijd te besteden om geld in te zamelen met acties of naar Mozambique af te reizen om zich daadwerkelijk in te zetten.

14 april 2019 - Kindertehuis Jemima
Dit kindertehuis in Bethlehem vangt meervoudig gehandicapte kinderen op en biedt thuishulp aan ouders. Hierbij wordt niet gekeken naar afkomst of volk. Iedereen ontvangt hulp, uitgaande van de opdracht van onze Heer: 'in zoverre u dit aan één van de minste broeders hebt gedaan, hebt u het Mij gedaan' ( Matt. 25)

19  april 2019 - Goede Vrijdag - Stichting Kimon
Stichting Kimon is een interkerkelijke zendingsorganisatie die is opgericht om wereldwijd en in nauw contact met veldwerkers en plaatselijke kerken kansarme kinderen een hoopvolle toekomst te geven.

21 + 22 april 2019 - Actie minima
Ook in Strijen zijn steeds meer mensen die moeten rondkomen van een inkomen op of onder bijstandsniveau. De diaconie doet haar best deze mensen op te sporen en te ondersteunen. Soms met praktische hulp, maar ook met bijvoorbeeld het uitdelen van gevulde boodschappentassen.  Daarom collecteert de diaconie met Pasen voor deze hulp.

28 april 2019 - Het Passion in Hummelo
Het Passion is een diaconale 'time-out' voorziening. Hier krijgen dak en thuislozen de kans in 4 - 6 weken zich te bezinnen op hun situatie en het starten van een vervolg en/ of hulp traject om uit hun situatie te raken. Er zijn professionals om de dak en thuislozen te ondersteunen. Verder wordt deze voorziening gerund door vrijwilligers en is volledig afhankelijk van giften en donateurs.