Tijdens alle diensten worden drie collecten gehouden, te weten één voor de diaconie en twee voor de kerkrentmeesters.

De eerste collecte, voor de diaconie heeft steeds een bijzondere bestemming, voor het ondersteunen van mensen in nood, ver weg in de wereld of dichtbij in eigen land of gemeente. 
Het doel van de collecte wordt hieronder verder omschreven.

De tweede collecte, voor de kerkrentmeesters, heeft een vaste bestemming namelijk: Eredienst en pastoraat.
Uit de opbrengsten worden onder andere de salarissen van predikanten, organisten en kosters betaald.

De derde collecte, eveneens voor de kerkrentmeesters, heeft een wisselende bestemming, maar is meestal ten bate van het onderhoud en beheer van de kerkelijke gebouwen. Ook worden met deze collecten de bijzondere verplichtingen van de hervormde gemeente bekostigd. Dit zijn bijvoorbeeld: plaatselijk jeugdwerk, catechesewerk en afdrachten aan de landelijke kerk. 
Het doel van deze collecten wordt hieronder verder in het kort toegelicht.

Bij de uitgangen van de kerken hangen zendingsbussen, hiermede wordt de zendingswerkers ondersteund, welke mede namens onze gemeente zijn uitgezonden.
Zij werken op verschillende plaatsen in het Midden Oosten, Afrika en Europa.

De bijzondere collecten voor de maanden  juni,  juli, augustus en september 2019 hebben de volgende bestemming:

9 en 10 juni 2019 - Pinksteren: Pinksterzendingscollecte

We volgen hiermee het landelijk rooster van zendingscollectes.

16 juni 2019 -  MAF
De mensen van MAF zijn er voor de mensen in de meest afgelegen gebieden. Dankzij de piloten van de MAF zijn zij sneller en beter bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Met 130 vliegtuigen en moderne communicatiemiddelen worden ook deze mensen bereikt met het goede nieuws. Meer dan 1000 (hulp-)organisaties maken gebruik van de diensten van MAF en kunnen zo sneller, beter en efficienter werken. Elke 5 minuten stijgt er ergens ter wereld een vliegtuig op om hulp te bieden  en het Evangelie te verspreiden.

23 juni 2019 - Friedensstimme
Stichting Friedensstimme staat al 40 jaar garant voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet Unie. Deze ondersteuning bestaat uit gebed, bezoek, lectuur en wat nodig is voor de eerste levensbehoeften.

30 juni 2019 - HCR
De stichting Hulp Christenen in Roemenië verleent geestelijke en materiele hulp aan hulpbehoevenden in Roemenië. Zij sluit hierbij aan bij bestaande kerken en christelijke gemeenten. Hulp wordt zo op lokaal niveau geboden en bereikt daadwerkelijk de mensen die het heel hard nodig hebben. Daarnaast weten ook de kerken in Roemenië zich gesteund door hun broeders en zusters in Nederland. 

7 juli 2019 -  Gemeenteproject: Stichting Aleh
Het gemeenteproject is dit jaar Stichting Aleh. Via andere kanalen en tijdens de andere acties voor het gemeenteproject bent u over deze stichting geinformeerd.

14 juli 2019 - Leger des Heils (welzijnswerk)
Het Leger verwoordt de visie waaruit men werkt als volgt:  'God is de Schepper van alles wat leeft. Hij is de oorsprong van deze wereld en draagt er ook zorg voor. Dat blijkt vooral uit Jezus Christus, die wij zien als Zoon van God. Wij geloven dat God zelf in Jezus naar onze wereld toe gekomen is. Door Jezus heeft God duidelijk gemaakt hoe Hij wil dat mensen leven en met elkaar omgaan. Daarmee roept hij ons op om ons af te keren van een leven dat niet goed is.' 
De mensen van het Leger des Heils bieden hulp aan iedereen die aan deze oproep gehoor wil geven, voor het eerst of bij herhaling.  Omdat de reikwijdte van het Leger des Heils veel groter is dan die van onze eigen diaconie collecteert de diaconie graag voor dit belangrijke werk.

21 juli 2019  - ZOA
ZOA wil in een wereld vol conflicten bijdragen aan hulp, hoop en herstel. Het Evangelie van Jezus Christus is hierbij drijfveer en inspiratie. De medewerkers van ZOA zetten zich in voor mensen die slachtoffer zijn van natuurrampen of gewapen conflict. Dit doen ze door het bieden van noodhulp en wederopbouw. Men werkt altijd nauw samen met plaatselijke organisaties en christelijke gemeenten.

28 juli 2019 - Bond tegen het vloeken
Vanuit een Christelijke overtuiging probeert deze bond het goede gebruik van Gods naam te bevorderen. Tegelijk zet zij zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik.  Hiervoor probeert de Bond tegen het vloeken aanwezig te zijn in de publieke ruimte.

4 augustus 2019 - Youth for Christ
Youth for Christ is een gedreven missionaire beweging met als doel zoveel mogelijk jongeren in aanraking te laten komen met Jezus Christus.  Gedreven door Gods liefde zoekt YfC jongeren op, helpt hen groeien en geeft hen hoop. Want in de ogen van YfC verdient elke jongere een kans God te leren kennen.

11 augustus 2019 - Vluchtelingenwerk Strijen
Een aantal vrijwilligers uit de kerken van Strijen zijn contactpersoon voor statushouders die in ons dorp zijn komen wonen. Zij ondersteunen de vluchtelingen bij praktische zaken op financieel gebied, doktersbezoeken, contacten met de overheid etc.  Omdat bij dit werk kosten worden gemaakt en er soms ook bijdragen nodig zijn om bijvoorbeeld bij de rommelmarkt huisraad te kopen, collecteert de diaconie voor dit werk op het eigen dorp.

18 augustus 2019 - Gevangenenzorg Nederland
Gevangenenzorg Nederland staat voor 'geloof in herstel'.  De organisatie ondersteunt vrijwilligers die in de gevangenis op bezoek gaan bij gedetineerden vanuit de Bijbelse opdracht in Mattheus 25: 36.  Iedere gevangene kan een beroep doen op het hulp aanbod van de stichting. De stichting probeert nieuw perspectief te bieden aan de gedetineerden, zodat er afstand gedaan kan worden van een criminele leefwijze.

25 augustus 2019 - Zomerzendingscollecte
 De diaconie volgt hiermee het landelijk collecterooster.

1 september 2019 - International Justice Mission
IJM is een wereldwijde organisatie die een plan heeft om slavernij uit te roeien.  Zij vechten hierbij tegen mensenhandel, kindslaven in seksindustrie, steenfabrieken of ondergrondse mijnen, corruptie en onderdrukking van de armsten in de wereld. IJM werkt altijd samen met lokale partners en veldwerkers en maken voor elk bevrijd mens een  individueel plan, zodat ook na de bevrijding stappen kunnen worden gezet voor een werkelijk vrij leven.

8 september 2019 - HVD
De opbrengst van deze collecte gaat naar de eigen Hervormde Vrouwen Dienst. De vrijwilligers bezoeken oudere en jubilerende gemeenteleden en bij mensen die nieuw in onze gemeente zijn komen wonen. Ook worden jonge gezinnen bezocht bij de geboorte van een kindje. De dames van de HVD komen niet met lege handen en brengen hun bezoeken altijd namens ons allemaal.

15 september 2019 - Light for the World
Deze stichting zet zich in voor een wereld die recht doet aan mensen met een handicap. In ontwikkelinslanden vormen mensen met een handicap een gemarginaliseerde groep in de samenleving. Light for the World probeert hier veranderling in te brengen.  Zij richten zich hierbij op onderwijs, het verbeteren van zorg en het volledig participeren in de samenleving van de gehandicapte.

22 september 2019 - Armoede in eigen gemeente
De diaconie probeert oog te hebben voor mensen in de gemeente Strijen die op of onder het bestaansminimum leven. De diaconie ondersteunt deze mensen en gezinnen met bijvoorbeeld een tas met boodschappen of andere praktische zaken die het leven iets verlichten. Op deze manier probeert de diaconie de liefde van onze Heiland gestalte te geven. Omdat de diakenen ook niet alles weten, doen wij tevens een beroep op u om de diaconie attent te maken op mensen waarvan u weet dat zij ondersteuning kunnen gebruiken. Alle diakenen hebben bij het aanvaarden van hun ambt beloofd geheim te houden en vertrouwelijk te behandelen wat hen ter ore komt.

29 september 2019 - Stichting Timon pleegzorg
Deze organisatie richt zich op zorg voor kinderen en jongeren van 0 t/m 23 jaar en de gezinnen waarin zij opgroeien. Inspiratie hierbij is de christelijke levensovertuiging waarbij iedere jongere of ouder een beroep kan doen op Timon. Timon helpt bij problemen bij opgroeien en opvoeden.