Tijdens alle diensten worden drie collecten gehouden, te weten één voor de diaconie en twee voor de kerkrentmeesters.

De eerste collecte, voor de diaconie heeft steeds een bijzondere bestemming, voor het ondersteunen van mensen in nood, ver weg in de wereld of dichtbij in eigen land of gemeente. 
Het doel van de collecte wordt hieronder verder omschreven.

De tweede collecte, voor de kerkrentmeesters, heeft een vaste bestemming namelijk: Eredienst en pastoraat.
Uit de opbrengsten worden onder andere de salarissen van predikanten, organisten en kosters betaald.

De derde collecte, eveneens voor de kerkrentmeesters, heeft een wisselende bestemming, maar is meestal ten bate van het onderhoud en beheer van de kerkelijke gebouwen. Ook worden met deze collecten de bijzondere verplichtingen van de hervormde gemeente bekostigd. Dit zijn bijvoorbeeld: plaatselijk jeugdwerk, catechesewerk en afdrachten aan de landelijke kerk. 
Het doel van deze collecten wordt hieronder verder in het kort toegelicht.

Bij de uitgangen van de kerken hangen zendingsbussen, hiermede wordt de zendingswerkers ondersteund, welke mede namens onze gemeente zijn uitgezonden.
Zij werken op verschillende plaatsen in het Midden Oosten, Afrika en Europa.

De bijzondere collecten voor de maanden december 2018  en januari en februari 2019 hebben de volgende bestemming:

23 december 2018 -  Stichting 'Steun de messiasbelijdende Joden'
Vanuit de verbondenheid met Israel wil deze stichting de messiasbelijdende Joden ondersteunen met gebeden en gaven.
Kernwoorden voor het werk van deze stichting zijn: verbondenheid, transparantie en trouw.

24 december 2018 - Welzijnswerk Leger des Heils
Het leger des Heils poogt met haar welzijnswerk de mensen aan de rand van de samenleving op te zoeken en hulp in welke vorm dan ook te bieden. Uitgangspunt van het Leger is de liefde van Christus. Zoals Hij mensen opzocht, wil ook het Leger aanwezig zijn onder de mensen die door velen gemeden worden. Door het bieden van hulp willen de mensen van het Leger die Liefde uitstralen. 

24 + 25 december 2018 - Tassenactie diaconie
De diaconie houdt 2 keer per jaar een speciale actie voor de minima uit de (burgerlijke) gemeente Strijen. Deze acties gebeuren in samenwerking met de plaatselijke overheid en hebben tot doel het dagelijkse leven van de mensen die moeten rondkomen van een minimaal inkomen iets te verlichten. Ook in Strijen is er armoede. Naar het zich laat aanzien, komen dit jaar 100 gezinnen voor deze vorm van ondersteuning in aanmerking.

30 december 2018 - Gemeenteproject: Stichting Aleh
Deze collecte is de eerste voor het nieuwe gemeente project. Gedurende het lopende actiejaar volgen er nog meer acties voor dit project. Stichting Aleh werkt in Israel onder gehandicapte kinderen ongeacht hun afkomst.

1 januari 2019 - Woord en Daad
Zoals de naam van deze stichting al aangeeft probeert men in de armste landen door middel van praktische hulp het evangelie van Jezus Christus uit te dragen en te vertellen. Daarnaast bemiddelt Woord en Daad ook bij financiele adoptie. Op deze manier sponsort de Diaconie ook een aantal kinderen.

6 januari 2019 - Stichting Hand
Op het pand van deze stichting aan het Spui staat vermeld: 'Dienende handen voor dienaren van God'. Stichting Hand ondersteunt zendelingen met materiele dingen als computers en voorziet hen ook van vervoersmiddelen en zo nodig kleding als men tijdelijk met verlof komt. De mensen die bij deze stichting werken doen dit op vrijwillige basis.

13 januari 2019 - Christenen voor Israel
Christenen voor Israel werkt vanuit de verbondenheid met het Joodse volk. Haar voornaamste doel is betrouwbaar bijbels onderwijs geven aan christenen over Israel. 

20 januari 2019 - Wwelzijnswerk Leger des Heils
De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan de daklozen, verslaafden en andere mensen aan de randen van de samenleving die door medewerkers van het Leger des Heils worden opgezocht en geholpen. Deze hulp wordt geboden vanuit de basisgedachte dat alle mensen vergeving nodig hebben en dat deze vergeving door het verlossend werk van Jezus Christus aan iedereen wordt aangeboden. 

27 januari 2019 - Mercy Ships
Mercy Ships heeft als doel Gods Liefde te laten zien op een praktische manier aan de allerarmsten. Zij doet dit door met hospitaalschepen bemand door vrijwilligers te varen naar de armste landen in Afrika. De inwoners kunnen op het schip geopereerd worden en deze operaties zijn vaak levensveranderend. Daarnaast start Mercy Ships ook ontwikkelingsprojecten op gebied van gezondheid en hygiene. 

3 februari 2019 - Algemene diaconale doeleinden
De diaconie ziet het als haar belangrijkste taak ondersteuning te bieden aan mensen die niet in staat zijn zelf voldoende te voorzien in de dingen van het dagelijks leven. Deze hulp wordt geboden in verschillende vormen. Hiervoor reserveert de diaconie de opbrengst van deze collecte.

10 februari 2019 - Compassion
Door middel van sponsoring en hulpprogramma's leren kinderen in ontwikkelingslanden dat God van hen houdt.  Ze maken kennis met het Evangelie op een manier die bij hun leeftijd en cultuur past. Ze krijgen christelijk onderwijs en worden hun gehele jeugd gevolgd door maatschappelijk werkers. Bij deze hulp is de hele gemeenschap waar het kind opgroeit gebaat.

17 februari 2019 - Voedselbank Hoeksche Waard

24 februari 2019 - Evangelische Hogeschool Amersfoort

Deze hogeschool biedt het 'tussenjaar' aan voor studenten die zijn vastgelopen in hun studie of nog niet weten wat ze zullen gaan studeren. Met bijbelstudies en intensieve individuele begeleiding wordt de student geholpen te ontdekken wat Gods plan voor zijn/ haar leven zou kunnen zijn.  Voor dit tussenjaar is geen studiefinanciering of subsidie mogelijk. 

3 maart 2019 - Gemeenteproject


10 maart 2019 -  Voorjaarszendingscollecte

17 maart 2019 - 'Samen eten'  bij Gemiva

24 maart 2019 - Reformatorische bijbelschool 'de Wittenberg'

31 maart 2019 - (nog niet bekend)