In de diensten worden drie collecten gehouden, te weten één voor de diaconie en twee voor de kerkrentmeesters.

De eerste collecte voor de diaconie heeft steeds een bijzondere bestemming: voor het ondersteunen van mensen in nood; ver weg in de wereld of dichtbij in eigen land of gemeente. 
Het doel van de collecte wordt hieronder verder omschreven.

De tweede collecte voor de kerkrentmeesters, heeft een vaste bestemming namelijk: Eredienst en pastoraat. Uit de opbrengsten worden onder andere de salarissen van predikanten, organisten en kosters betaald.

De derde collecte eveneens voor de kerkrentmeesters heeft een wisselende bestemming, maar is meestal ten bate van het onderhoud en beheer van de kerkelijke gebouwen. Ook worden met deze collecten de bijzondere verplichtingen van de Hervormde Gemeente bekostigd. Dit zijn bijvoorbeeld: plaatselijk jeugdwerk, catechesewerk en afdrachten aan de landelijke kerk. 

Bij de uitgangen van de kerken hangen zendingsbussen. Hiermede wordt de zendingswerkers ondersteund, die mede namens onze gemeente zijn uitgezonden. Zij werken op verschillende plaatsen in het Midden Oosten, Afrika en Europa.

Bijdragen aan de collecte voor de diaconie kan via de groene collectezak die bij de ingang van de kerk is geplaatst. Ook de digitale bijdragen via de websiteworden zeer op prijs gesteld. De collectedoelen worden genoemd in de dienst. U kunt uw bijdrage storten op de betreffende rekeningnummers. Via de SKG ( stichting kerkelijk geldbeheer) wordt uw bijdrage voor de 1e collecte dan bijgeschreven op de rekening van de diaconie.
In deze verwarrende tijd van afstand houden en veel minder onderling contact heeft de diaconie besloten de komende tijd vaker te collecteren voor lokale en plaatselijke organisaties en eigen commissies. Hiermee proberen wij te ondersteunen dat de alternatieve manieren van gemeente zijn en de ondersteuning van de minima zo goed mogelijk kunnen doorgaan. Wij hopen dat u onze keuze hierin kunt waarderen. De zendingscollectes blijven wel op de geplande data doorgaan, wij volgen hiermee het landelijke rooster van de PKN.
Het collecte rooster op de site wordt met regelmaat bijgewerkt om u zo goed mogelijk te informeren.


Uw bijdrage voor de eerste collecte kunt u overmaken aan het algemene rekeningnummer van de diaconie NL07RABO0361800908 onder vermelding van het collectedoel.De diaconale collecten voor de maanden augustus, september en oktober 2020 hebben de volgende bestemming:


2 augustus - Algemene diaconale doeleinden

9 augustus -  Dorcas
Stichting Dorcas biedt duurzaam ontwikkelingswerk aan de allerarmsten in de wereld. Deze stichting heeft veel plaatselijke medewerkers en kan op die manier ook echt de lokale bevolking helpen. Inzet hierbij is het verbeteren van de eerste levensbehoeften, waaronder schoon drinkwater voor iedereen. Dorcas doet dit vanuit een diep geloof in de kracht van God.

16 augustus - Zomerzendingscollecte
We volgen hiermee het landelijke rooster van de zendingscollecten.

23 augustus - Het Passion in Hummelo
Deze stichting wil vanuit een christelijk diaconaal perspectief onvoorwaardelijk hulp bieden aan mensen aan de rand van onze samenleving en aan de instellingen die deze mensen opvangen en verder helpen. Het Passion biedt een tijdelijke opvang zodat mensen en gezinnen op adem kunnen komen en kunnen nadenken over hun leven.

30 augustus - Slachtoffers explosie Beiroet via Chr. Noodhulp Cluster
De beelden en gevolgen van de enorme ontploffing in de haven van Beiroet zijn u allen bekend. De organisaties die verbonden zijn in het Christelijk Noodhulp Cluster (EO-metterdaad, ZOA, Red een Kind, TEAR, Woord en Daad  en Dorcas) werken al lange tijd in Libanon en verspreiden de hulp via lokale kerken en gemeenschappen. De diaconie collecteert daarom deze zondag voor het Christelijk Noodhulp Cluster.

6 september - Adoptie kinderen via Woord en Daad
De diaconie adopteert financieel een twaalftal kinderen via stichting Woord en Daad. Af en toe komt er post van de kinderen en die wordt beantwoord door kinderen van de gemeente. Zo willen we uitdrukking geven aan 'verbondenheid'.

13 september - Kinder- en Jeugdwerk eigen gemeente 
de kindernevendienst is weer gestart, zondagsschool en Adriel willen ook weer graag beginnen. Het Zoldertje, de Soos en 't Hoekie moesten i.v.m. corona abrupt en heel onverwacht stoppen met hun activiteiten. Er is via digitale kanalen geprobeerd contact te onderhouden met de jongeren. Als gemeente hebben wij ook hierin een taak. Daarom collecteert de diaconie voor dit stukje jeugdwerk nu het seizoen (met de nodige aanpassingen) weer van start kan.

20 september - International Justice Mission (Freedom Sunday)
Deze zondag is internationaal uitgeroepen tot 'Freedom Sunday'. Om een einde te maken aan alle (kinder)slavernij ter wereld. Stichting International Justice Mission probeert kinderen te bevrijden uit een specifieke en gruwelijke vorm van slavernij: de kinderprostitutie. Daarnaast strijden zij tegen mensenhandel en inzet van kinderen in bijvoorbeeld mijnbouw voor kostbare mineralen (die nodig zijn voor bijvoorbeeld onze mobiele telefoons!).

27 september - De Hezenberg
Betrokken, christelijk-geinspireerd en deskundig personeel en vrijwilligers van de Hezenberg proberen onderdak en hulp te bieden aan mensen die om allerlei redenen vastgelopen zijn in hun leven en een tijdelijke opvang en behandeling nodig hebben. Ook vanuit onze gemeente hebben mensen hier een liefdevolle geborgenheid mogen ervaren die hen heeft geholpen het leven weer te kunnen oppakken.

4 oktober - Kindertehuis Jemima (Israelzondag)
In dit kindertehuis op de Westbank wordt zorg verleend door medewerkers vanuit hun christelijke bewogenheid aan kinderen met allelei handicaps. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naar geloof of ras: een hoopvolle uitzondering op de Westbank. Barmhartigheid is een kernwoord van deze organisatie die samenwerkt met allerlei vrijwiligers (ook uit ons land).

11 oktober - Evangelisatiecommissie
De diaconie ondersteunt het werk van deze commissie. De leden van deze commissie proberen op allerlei originele en creatieve manieren dorpsgenoten (klein en groot) in aanraking te brengen met het goede nieuws van onze Heer en Heiland. Heeft u ideeën of wilt u meedoen? U bent van harte welkom!

18 oktober -  De Hoop
Deze christelijke stichting (oorspronkelijk gesticht door kerken uit Dordrecht) staat eigenlijk elk jaar op het rooster van de diaconie. Dit belangrijke werk verdient onze steun.

25 oktober - Plaatselijk diaconaal werk
Veel van haar werk doet de diaconie in stilte. Hulp bieden aan mensen in ons dorp die dat zo hard nodig hebben, leent zich niet voor uitbundige kennisgeving, maar is o zo belangrijk. Nu de gevolgen van de coronacrisis steeds duidelijker worden, meer dan ooit. Daarom collecteren wij graag opnieuw voor het plaatselijk diaconaal werk.