In de diensten worden drie collecten gehouden, te weten één voor de diaconie en twee voor de kerkrentmeesters.

De eerste collecte voor de diaconie heeft steeds een bijzondere bestemming: voor het ondersteunen van mensen in nood; ver weg in de wereld of dichtbij in eigen land of gemeente. 
Het doel van de collecte wordt hieronder verder omschreven.

De tweede collecte voor de kerkrentmeesters, heeft een vaste bestemming namelijk: Eredienst en pastoraat. Uit de opbrengsten worden onder andere de salarissen van predikanten, organisten en kosters betaald.

De derde collecte eveneens voor de kerkrentmeesters heeft een wisselende bestemming, maar is meestal ten bate van het onderhoud en beheer van de kerkelijke gebouwen. Ook worden met deze collecten de bijzondere verplichtingen van de Hervormde Gemeente bekostigd. Dit zijn bijvoorbeeld: plaatselijk jeugdwerk, catechesewerk en afdrachten aan de landelijke kerk. 

Bij de uitgangen van de kerken hangen zendingsbussen. Hiermede wordt de zendingswerkers ondersteund, die mede namens onze gemeente zijn uitgezonden. Zij werken op verschillende plaatsen in het Midden Oosten, Afrika en Europa.

Bijdragen aan de collecte voor de diaconie kan via de groene collectezak die bij de ingang van de kerk is geplaatst. Ook de digitale bijdragen via de websiteworden zeer op prijs gesteld. De collectedoelen worden genoemd in de dienst. U kunt uw bijdrage storten op de betreffende rekeningnummers. Via de SKG ( stichting kerkelijk geldbeheer) wordt uw bijdrage voor de 1e collecte dan bijgeschreven op de rekening van de diaconie.
In deze verwarrende tijd van afstand houden en veel minder onderling contact heeft de diaconie besloten de komende tijd vaker te collecteren voor lokale en plaatselijke organisaties en eigen commissies. Hiermee proberen wij te ondersteunen dat de alternatieve manieren van gemeente zijn en de ondersteuning van de minima zo goed mogelijk kunnen doorgaan. Wij hopen dat u onze keuze hierin kunt waarderen. De zendingscollectes blijven wel op de geplande data doorgaan, wij volgen hiermee het landelijke rooster van de PKN.
Het collecte rooster op de site wordt met regelmaat bijgewerkt om u zo goed mogelijk te informeren.


Uw bijdrage voor de eerste collecte kunt u overmaken aan het algemene rekeningnummer van de diaconie NL07RABO0361800908 onder vermelding van het collectedoel.De diaconale collecten voor de maanden januari, februari en maart 2021 hebben de volgende bestemming:

Vrijdag 1 januari:  Gemeenteproject Christ's Hope

Zondag 3 januari: Kinderwerk eigen gemeente
Het kinderwerk (clubs, zondagsschool, VBK, kindernevendient etc) moet vanwege de maatregelen tegen de coronabesmettingen anders georganiseerd worden. Dit vraagt creativiteit van leiding en jeugd, maar ook andere materialen. Om deze vormen van kinderwerk zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen vragen wij uw bijdrage.

Zondag 10 januari: Het Passion Hummelo
Dit Passion staat bijna jaarlijks op het collecterooster. In het Passion kunnen mensen die zijn vastgelopen in de maatschappij letterlijk afstand nemen van hun problemen. Door deze afstand en door de hulp die de leiding en de vrijwilligers van het Passion bieden, lukt het veel gasten hun problemen te overwinnen en op een goede manier terug te keren naar het dagelijks bestaan. Hierbij is de liefde van onze Heer Jezus Christus de belangrijkste drijfveer.

Zondag 17 januari: Evangelische Hogeschool Amersfoort
De Evangelische Hogeschool biedt het zogenaamde tussenjaar aan voor studenten die zich willen bezinnen op hun plek en taak in de maatschappij en de gaven die zij van hun Schepper hebben gekregen. Voor dit tussenjaar krijgt de Hogeschool geen vergoeding vanuit het ministerie van onderwijs. Toch getuigen oud-studenten hoe ontzettend goed dit tussenjaar is geweest bij het bepalen van hun toekomst, hun bewustwording van hun soms zo prille geloof en de open en eerlijke gesprekken over God. De diaconie vindt het heel belangrijk dat deze vorm van ontwikkeling voor jongeren kan doorgaan en collecteert daarom voor de Evangelische Hogeschool. Ook vanuit onze Hervormde Gemeente weten jongeren de weg te vinden naar deze hogeschool.

Zondag 24 januari: Plaatselijk diaconaal werk
Rondom de jaarlijkse tassenactie krijgt de diaconie vaak signalen van mensen die het echt niet gemakkelijk hebben, soms op materieel gebied, soms op geestelijk vlak. De diaconie probeert ook in de rest van het jaar deze mensen te ondersteunen. Naar aanleiding van de lockdown en de andere maatregelen wordt de nood alleen maar groter. Daarom collecteeert de diaconie meerdere malen per jaar voor het plaatselijk diaconaal werk.

Zondag 31 januari:  Friedensstimme
Onze broeders en zusters in het geloof wonen ook in landen waar het evangelie niet vrij verkondigd mag worden. In de landen in de voormalige Sovjet Unie is het bezoeken van een samenkomst soms letterlijk levensgevaarlijk en kan het bezit van een eigen Bijbel leiden tot gevangenisstraf of erger. Stichting Friedensstimme probeert de broeders en zusters te ondersteunen met praktische hulp en ondersteuning bij evangelisatie.

Zondag 7  februari: HVD
De Hervormde VrouwenDienst is een zeer gewaardeerd stuk gemeentewerk. Nieuw ingekomenen worden door de dames bezocht, evenals ouderen en eenzamen in de gemeente. Er wordt een bezoekje gebracht aan mensen die vanuit het ziekenhuis zijn thuis gekomen en aandacht bij jubilea. Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus ligt het fysieke bezoekwerk stil, maar er worden nog steeds bloemen, kalenders en kaarten gebracht bij mensen die dit nodig hebben.

Zondag 14 februari: Evangelisatiecommissie
Deze commissie heeft als belangrijkste doel het evangelie te bevorderen door het organiseren van laagdrempelige kerkdiensten en ook de openluchtdienst met Pinksteren. Ook bedenkt de commissie manieren om het missionaire karakter van onze Hervormde Gemeente vorm te geven. Dit kan niet zonder dat er kosten gemaakt worden. De diaconie collecteert dus ook voor dit stukje gemeentewerk.

Zondag 21 februari: Stichting Timon Pleegzorg
Deze christelijke stichting richt zich op kinderen en jongeren en de gezinnen waarin zij opgroeien.  Soms is de situatie in zo'n gezin onhoudbaar, en dan biedt Timon ook pleegzorg. Timon helpt bij opvoeden en opgroeien. Motivatie en inspiratie voor dit belangrijke werk vindt de organisatie in het Evangelie van onze Heer Jezus Christus.

Zondag 28 februari: MAF
Bij de MAF vinden ze dat iedereen bereikbaar moet zijn voor Gods Liefde.  En dus stuurt deze organisatie hun vliegtuigen en piloten door de lucht om het Evangelie te verspreiden. Heel vaak wordt dit gecombineerd met het bieden van noodhulp bij rampen, het bieden van ontwikkelingshulp en het vervoeren van zendingswerkers.

Zondag 7 maart: Voorjaarszendingscollecte
Met de opbrengst worden onze zendingswerkers ondersteund.

Zondag 14 maart: Actie minima
Ook in ons eigen dorp moeten steeds meer mensen rondkomen van een bedrag dat op of onder het bestaansminimum ligt. De diaconie probeert deze mensen op het spoor te komen en te ondersteunen met praktische hulp en waar nodig met financiële middelen. Omdat het heel erg moeilijk is om deze mensen te 'vinden' vraagt de diaconie om het ons te laten weten als u iemand weet die elke maand opnieuw moeite heeft de financiële eindjes aan elkaar te knopen.

Zondag 21 maart: Leger des Heils - welzijnswerk
Het welzijnswerk van het Leger is wijd en zijd bekend en heel erg hard nodig. Het grote voordeel van deze organisatie is haar bekendheid. Hierdoor is het voor het Leger gemakkelijker om op plaatsen te komen waar die hulp het hardste nodig is. De hulp van het Leger wordt vaak gemakkelijker geaccepteerd dan hulp van plaatselijke organisaties. Reden waarom onze diaconie ook voor dit belangrijke werk collecteert. Op deze manier kunnen we toch iets bijdragen aan het lenigen van de nood van zovelen.

Zondag 28 maart:  Kerk en vluchteling
Naar aanleiding van het bevel van onze Heer Jezus Christus uit Mattheüs 25 heeft de kerk ook een taak ten opzichte van vluchtelingen. Ook de statushouders die in onze gemeente worden gehuisvest vallen onder dit werk. Graag doet de diaconie een beroep op u om dit werk te financieren. Als u liever praktische hulp biedt aan deze groep, wilt u dan ook contact opnemen met de diaconie? Bij voorbaat dank.