In de diensten worden drie collecten gehouden, te weten één voor de diaconie en twee voor de kerkrentmeesters.

De eerste collecte voor de diaconie heeft steeds een bijzondere bestemming: voor het ondersteunen van mensen in nood; ver weg in de wereld of dichtbij in eigen land of gemeente. 
Het doel van de collecte wordt hieronder verder omschreven.

De tweede collecte voor de kerkrentmeesters, heeft een vaste bestemming namelijk: Eredienst en pastoraat. Uit de opbrengsten worden onder andere de salarissen van predikanten, organisten en kosters betaald.

De derde collecte eveneens voor de kerkrentmeesters heeft een wisselende bestemming, maar is meestal ten bate van het onderhoud en beheer van de kerkelijke gebouwen. Ook worden met deze collecten de bijzondere verplichtingen van de Hervormde Gemeente bekostigd. Dit zijn bijvoorbeeld: plaatselijk jeugdwerk, catechesewerk en afdrachten aan de landelijke kerk. 

Bij de uitgangen van de kerken hangen zendingsbussen. Hiermee wordt de zendingswerkers ondersteund, die mede namens onze gemeente zijn uitgezonden. Zij werken op verschillende plaatsen in Zuid-Azië en Afrika. Verdere informatie is te vinden onder Evangelisatie\Zendingscommissie.

Bijdragen aan de collecte voor de diaconie kan via de groene collectezak die bij de ingang van de kerk is geplaatst. Ook de digitale bijdragen via de websiteworden zeer op prijs gesteld. De collectedoelen worden genoemd in de dienst. U kunt uw bijdrage storten op de betreffende rekeningnummers. Via de SKG (stichting kerkelijk geldbeheer) wordt uw bijdrage voor de 1e collecte dan bijgeschreven op de rekening van de diaconie.
In deze verwarrende tijd van afstand houden en veel minder onderling contact heeft de diaconie besloten de komende tijd vaker te collecteren voor lokale en plaatselijke organisaties en eigen commissies. Hiermee proberen wij te ondersteunen dat de alternatieve manieren van gemeente zijn en de ondersteuning van de minima zo goed mogelijk kunnen doorgaan. Wij hopen dat u onze keuze hierin kunt waarderen. De zendingscollectes blijven wel op de geplande data doorgaan, wij volgen hiermee het landelijke rooster van de PKN.
Het collecte rooster op de site wordt met regelmaat bijgewerkt om u zo goed mogelijk te informeren.


Uw bijdrage voor de eerste collecte kunt u overmaken aan het algemene rekeningnummer van de diaconie NL07RABO0361800908 onder vermelding van het collectedoel.


De diaconale collecten voor maart en april  2023 hebben de volgende bestemming:

 
Zondag 5 maart: Zending – voorjaarscollecte
 
Zondag 12 maart: Evangelisatiecommissie
Het verkondigen van het Heilig Evangelie (betekent Blijde Boodschap) is de taak van iedere gemeente en alle gemeenteleden. Door de Hervormde Gemeente van Strijen is daarvoor de Evangelisatiecommissie in het leven geroepen. Vrijwilligers proberen iedereen te bereiken: degene die nog nauwelijks iets over het Evangelie heeft gehoord, maar ook degene die er mee is opgegroeid en de weg is kwijtgeraakt. Dat gebeurt middels Evangelisatiediensten en ook door middel van activiteiten op speciale markten. 
 
Zondag 19 maar: Stichting HOE (Hulp Oost-Europa)
Voor de allerarmsten in Oost-Europa is de winter een zeer zware tijd. Voor veel mensen zijn zelfs de meest basale levensmiddelen als brood, groente en aardappelen een luxe. Zeker in de winter wanneer de temperatuur ver beneden het vriespunt zakt en bijna al het weinige geld, dat ze hebben, opgaat aan stookkosten. Via lokale kerken en organisaties ontvangen de arme gezinnen en bejaarden een basispakket, waarin, naast levensmiddelen, ook brandhout en medicijnen zitten.
 
Zondag 26 maart: Leger des Heils – welzijnswerk
Er wordt verschillend gedacht over het Leger des Heils. Maar over één ding zijn we het allemaal eens:
de maatschappelijke betrokkenheid van mensen, die problemen hebben, heeft de volle aandacht van het Leger des Heils. Het welzijnswerk van het leger des Heils verdient de sympathie van veel mensen. Daklozen, verslaafden, weeskinderen en mishandelde vrouwen kunnen terecht in de opvanghuizen In de winter worden extra slaapplaatsen klaargemaakt en wordt er soep uitgedeeld.
 

Zondag 2 april: International Justice Mission (IJM)

Ongeveer 50 miljoen kinderen, vrouwen en mannen gaan gebukt onder slavernij en onrecht. Gedreven door hebzucht en stilzwijgende lokale rechtssystemen, worden jaarlijks miljarden euro’s verdiend aan slavernij. Wanneer slaven vechten voor hun vrijheid, worden zij ernstig mishandeld. Slavernij moet wereldwijd worden uitgebannen. Daarom werd IJM in 1997 opgericht.

Goede Vrijdag 7 april: Actie minima

Het aantal mensen dat gebruik maakt van de voedselbanken in ons land is nog nooit zo hoog geweest. Door ziekte of ontslag door bedrijfsbeëindiging zakt het inkomen soms met tientallen procenten, terwijl de kosten van levensonderhoud juist stijgen. Ook in Strijen zijn deze mensen er echt!!! Deze medeburgers hebben een steuntje in de rug nodig. De opbrengst van de offerbekers op de Avondmaalstafel is eveneens voor dit doel bestemd.

Pasen 9 en 10 april: Actie minima

Collectebestemming: zie Goede Vrijdag.

Zondag 16 april: HVC – Hulp Vervolgde Christenen

HVC helpt christenen die valselijk worden beschuldigd van blasfemie (godslastering). In Pakistan worden christenen stelselmatig aangeklaagd. Beledigen ze daadwerkelijk de Koran of Mohammed of is het schijn? In Pakistan zitten meer mensen in de dodencel of zitten een levenslange gevangenisstraf uit voor godslastering dan in enig land ter wereld. HVC biedt christenen die worden beschuldigd zo snel mogelijk goede juridische hulp.

Zondag 23 april: Gevangenenzorg Nederland

“Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.” (Matth.25). Jezus Christus roept ons op om gevangenen te bezoeken. Ruim 450 bezoekvrijwilligers brengen deze opdracht in praktijk. De missie en visie van Gevangenenzorg Nederland is: ‘In de traditie van het christelijk geloof vinden wij dat de menselijke waardigheid niet wordt ontnomen door een misdaad. Wij bezoeken gevangenen in navolging van de oproep van Jezus. Alleen de rechter oordeelt’.

Zondag 30 april: Woord & Daad

Woord & Daad wil vanuit christelijk perspectief armoede bestrijden in Afrika, Azië en Midden- en Zuid-Amerika. Hierbij doet men een appèl op ieders verantwoordelijkheid, zowel hier als daar. Samen met lokale christelijke partners zorgt Woord & Daad ervoor dat steeds meer mensen op weg geholpen worden naar een betere toekomst. Dat betekent dat men scholen bouwt, lesmateriaal aanschaft, gezondheidszorg geeft en zorgt voor een betere water- en voedselvoorziening