Beroepingswerk - update 03-12-2018

Wij willen u en jou graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond het beroepingswerk.
U vindt hier dus met regelmaat een update t.a.v. de stand van zaken van het beroepingswerk.

 

3 december 2018

De beroepingscommissie van wijkgemeente Ichthus wil u graag regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van het beroepingswerk. We zijn voortvarend van start gegaan aan de hand van de door de gemeente ingediende namen. Dat was een hele lijst en we zijn u daar zeer erkentelijk voor. Uit deze lijst hebben we een eerste selectie gemaakt van predikanten, die wij geschikt achten voor onze wijkgemeente. Deze zijn en worden benaderd voor het beluisteren van een dienst in hun gemeente. Uit deze contacten blijkt, dat diverse predikanten, om uiteenlopende redenen, geen beroep in overweging willen nemen. Van de lijst hebben we dus al diverse predikanten moeten schrappen, maar we gaan vol enthousiasme en vasthoudendheid verder en weten ons bemoedigd en geïnspireerd door onze Hemelse Vader. Zou u voor het beroepingswerk willen blijven bidden?

 

15 oktober 2018
De kerkenraad heeft in haar vergadering op 4 oktober de beroepingscommissie samengesteld.
Leden vanuit de gemeente: Jan Hoogvliet, Leen Fortuin, Willem Reedijk en Christiaan Riedé.
Leden vanuit de kerkenraad: Anthon van Doorn, Bas Riedé, Marcel Koster en Marijke Hoogerwerf.
We wensen hen Gods zegen op hun werk. Wilt u met ons en hen mee bidden om Gods leiding?


18 september 2018
De kerkenraad van wijkgemeente Ichthus mag u meedelen, dat ze dominee Van der Hout uit Lekkerkerk bereid heeft gevonden om in onze gemeente de catechese te gaan leiden en de voorbereiding voor de Gemeente Groei Groepen te ondersteunen. De kerkenraad is dankbaar dat ook dit stuk gemeentewerk in de vacante periode door mag gaan.

1 september 2018
Zoals eerder afgekondigd vraagt de kerkenraad van wijkgemeente Ichthus u mee te denken over mogelijk te beroepen predikanten. Hierbij de vraag aan alle leden van wijkgemeente Ichthus om namen in te dienen van predikanten waarvan u denkt dat deze passend zijn bij onze gemeente. Naast de namen die u indient hebben we een advies gekregen van de PKN welke predikanten passen bij onze gemeente aan de hand van de profielschets die de kerkenraad opgesteld heeft. Vanuit deze beide lijsten zal de beroepingscommisie in samenspraak met de kerkenraad een groslijst opstellen. Daarna gaat de procedure van beroepen verder.
Ook vragen we of  er jongere en oudere gemeenteleden zijn die zitting willen nemen in de beroepingscommissie.
U kunt namen indienen van predikanten en zich aanmelden voor de beroepinsgcommissie bij de scriba Danja Driesse tot en met 15 september. Dit kan schriftelijk of via de email.
Wij vragen uw voorbede voor het beroepingswerk. We willen samen met de gemeente in volle afhankelijkheid van Hem die zal voorzien bezig zijn met het beroepingswerk.

1 juli 2018
In juni ontving de kerkenraad toestemming van de PKN om een fulltime predikant te beroepen. We zijn hier erg dankbaar voor.
In de kerkenraadsvergadering van juni zijn de profielschetsen van Strijen (burgerlijk en kerkelijk) en de te beroepen predikant vastgesteld.
Hierna zijn de stukken ingediend bij de PKN.
Zij geven advies welke (beroepbare) predikanten bij onze gemeente passen.
Wij hopen na de zomervakantie te gaan inventariseren welke predikanten wij zouden kunnen gaan beroepen.
We willen de gemeente vragen namen in te dienen. U kunt daar in de vakantie alvast over nadenken.
De beroepingscommissie wordt binnenkort samengesteld.

Pastoraat
Wij hebben dhr. (prop.) J.J. Steketee uit Zwijndrecht bereid gevonden 12 uur per week te besteden aan pastorale bijstand, waarbij het leiden van begrafenissen en weeksluitingen in de Hoge Weide onderdeel (kunnen) zijn.
Wij hopen hiermee een groot deel van het pastoraat te waarborgen in de vacaturetijd.
Als u pastoraat wenst kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of de scriba.
We zoeken nog iemand voor catechese.