Beroepingswerk - update 12-02-2020

Wij willen u en jou graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond het beroepingswerk.
U vindt hier dus met regelmaat een update t.a.v. de stand van zaken van het beroepingswerk.

12-02-2020

Op zondag 16 februari wordt onze nieuwe predikant ds. Telgenhof bevestigd. ds. C. Doorneweerd en Ds. Telgenhof gaan gezamenlijk in de intrede- en bevestigingsdienst voor. In Mookhoek is er deze zondag geen dienst. Na de dienst zullen we met elkaar koffiedrinken in Salvatori en heeft u gelegenheid onze nieuwe voorganger ds. Telgenhof en zijn vrouw te verwelkomen. We zijn heel blij dat het zover is! Een nieuwe start voor onze wijkgemeente en een nieuwe start voor ds. Telgenhof en zijn gezin. We verwelkomen het gezin Telgenhof in Strijen en hopen en bidden dat we met elkaar een gezegende, goede tijd tegemoet gaan.

27-01-2020

Dominee Telgenhof neemt op zondag 2 februari afscheid van de Hervormde Gemeente Hierden in een eredienst die om tien uur begint in Het Visnet te Harderwijk.

21 november 2019
De kerkenraad van wijkgemeente Ichthus is blij u te mogen melden dat ds. Telgenhof op DV 16 februari 2020 bevestigd zal worden in onze wijkgemeente. De bevestigings- en intrededienst zal gehouden worden in de ochtenddienst om 10 uur. Zoals u wellicht hebt gezien wordt er momenteel volop gewerkt aan de pastorie. Er waren een aantal zaken die gerenoveerd of opgeknapt moesten worden. P&G Hooghwerff en een club vrijwilligers zorgen dat ds. Telgenhof en zijn gezin begin februari kunnen verhuizen naar Strijen. We kijken uit naar hun komst.

8 november 2019

Wij zijn dankbaar dat ds. Telgenhof het beroep naar Strijen heeft aangenomen. Na een heel goede ontmoeting tussen kerkenraad en ds. Telgenhof en zijn vrouw was het voor hem snel duidelijk waarheen God hen beide ging leiden. Ds. Telgenhof zal in februari intrede doen in onze gemeente.

23 september 2019

De kerkenraad mag u met dankbaarheid meedelen dat er geen bezwaren ingediend zijn tegen de gevolgde procedure met betrekking tot het beroep op ds. J.S. Telgenhof uit Hierden. Het beroep is 21-9 uitgebracht. Ds Telgenhof heeft conform de kerkorde tot 12 oktober om een besluit te nemen over het beroep. Op 22-9 heeft ds. Telgenhof in onze gemeente de dienst mogen leiden. Na de dienst heeft hij de gemeente ontmoet in Salvatori. We mogen terugkijken op een gezegende dienst en een goede en open ontmoeting met elkaar.
Op 1 oktober krijgen de ds. en zijn vrouw een rondleiding door Strijen, Strijen-sas en Mookhoek en ontmoeten zij ds. Doorneweerd en zijn vrouw. Die avond ontmoeten ze de kerkenraad en maken kennes met meerdere mensen uit diverse geledingen. We vragen u te bidden voor ds. Telgenhof en zijn vrouw, dat ze Gods antwoord op het beroep zullen horen. Als u de predikant en zijn vrouw een berichtje wil sturen kan dat naar onderstaand adres:
Waterstadboulevard 132, 3846JN Harderwijk of e-mail:

 

16 september 2019

De kerkenraad van wijkgemeente Ichthus is voornemens een beroep uit te brengen op ds. J.S. Telgenhof uit Hierden.
De gemeente krijgt conform de kerkorde 5 dagen de tijd om bezwaar te maken tegen de gevolgde beroepingsprocedure, dus NIET tegen de predikant.
Bezwaren tegen de gevolgde procedure kunnen tot 20 september schriftelijk en ondertekend ingediend worden bij de scriba DC Driesse-Driesse, Hilsondusstraat 37.
In het vertrouwen dat er geen bezwaren zullen zijn tegen de gevolgde procedure willen we de beroepingsbrief DV 21-9 bij ds Telgenhof gaan brengen. Op die datum zal het beroep ingaan conform de kerkorde.
Op DV 22-9 zal Ds Telgenhof in de dienst voorgaan zodat de gemeente kennis kan maken met de predikant die we nu nog voornemens zijn te beroepen.
Na deze dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in Salvatori om kennis te maken met de predikant en zijn vrouw.
Om de gehele gemeente gelegenheid te geven om kennis te maken met ds Telgenhof is er die zondagmorgen geen dienst in Mookhoek. Als u vervoer nodig hebt naar Strijen, kunt u contact opnemen met de scriba Danja Driesse.
Wilt u bidden voor het beroep. U kunt de informatie ook in het kerkblad vinden.

 

16 juni 2019
Terugblik
Groot was onze teleurstelling toen we het bericht ontvingen dat ds.Alblas niet de vrijmoedigheid had het beroep naar Strijen te aanvaarden. Wij hadden na het tweemaal bijwonen van een kerkdienst te Katwijk aan Zee en diverse intensieve gesprekken met dominee en mevrouw Alblas de overtuiging dat hij een prima predikant voor onze gemeente zou zijn. Dat bleek ook uit de reacties die wij ontvingen na het voorgaan en de ontmoeting in Salvatori op 5 mei. Ook het bezoek op 9 mei en de ontmoeting met diverse geledingen uit onze gemeente en de kerkenraad verliepen plezierig en gaven ds. en mevr. Alblas een goed beeld van onze wijkgemeente. Wij hadden op basis van het hele traject goede hoop dat ds. Alblas naar Strijen zou komen,maar helaas het mocht niet zo zijn. Ondanks de teleurstelling zijn wij ervan overtuigd dat ds. Alblas in gebed met zijn Zender een weloverwogen besluit heeft genomen en dat we dat moeten respecteren. Ds. Alblas heeft ons nog laten weten zeer erkentelijk te zijn voor de openheid, de zorgvuldigheid en de werkwijze, die wij in het hele traject als beroepingscommissie hebben gehanteerd.

Voortgang
Kort na het bedanken van ds. Alblas hebben wij contacten gelegd met een drietal predikanten, maar helaas lieten twee van hen weten geen beroep in overweging te willen/kunnen nemen. Bij de derde predikant waren we  welkom en zijn we twee zondagen het land ingetrokken om hem te beluisteren. Maar helaas heeft de commissie unaniem moeten besluiten dat deze predikant niet degene is die wij voor onze wijkgemeente zoeken. Hij is daarvan op de hoogte gesteld.
Inmiddels heeft de commissie contact met een andere predikant, waarmee is afgesproken diensten te komen beluisteren.
We merken  dat ook bij predikanten de vakantie periode is aangebroken en het dus lastig is een kerkdienst waarin zij voorgaan te bezoeken. Om toch de voortgang er in te houden worden de komende tijd een aantal predikanten via internet beluisterd.
Zoals u ziet wij zijn en blijven onder de leiding van onze Hemelse Vader volop actief om zo snel mogelijk een predikant te zoeken voor onze wijkgemeente. Wilt u voor ons blijven bidden.
- Namens de beroepingscommissie Jan Hoogvliet -

15 oktober 2018
De kerkenraad heeft in haar vergadering op 4 oktober de beroepingscommissie samengesteld.
Leden vanuit de gemeente: Jan Hoogvliet, Leen Fortuin, Willem Reedijk en Christiaan Riedé.
Leden vanuit de kerkenraad: Anthon van Doorn, Bas Riedé, Marcel Koster en Marijke Hoogerwerf.
We wensen hen Gods zegen op hun werk. Wilt u met ons en hen mee bidden om Gods leiding?

18 september 2018
De kerkenraad van wijkgemeente Ichthus mag u meedelen, dat ze dominee Van der Hout uit Lekkerkerk bereid heeft gevonden om in onze gemeente de catechese te gaan leiden en de voorbereiding voor de Gemeente Groei Groepen te ondersteunen. De kerkenraad is dankbaar dat ook dit stuk gemeentewerk in de vacante periode door mag gaan.

1 september 2018
Zoals eerder afgekondigd vraagt de kerkenraad van wijkgemeente Ichthus u mee te denken over mogelijk te beroepen predikanten. Hierbij de vraag aan alle leden van wijkgemeente Ichthus om namen in te dienen van predikanten waarvan u denkt dat deze passend zijn bij onze gemeente. Naast de namen die u indient hebben we een advies gekregen van de PKN welke predikanten passen bij onze gemeente aan de hand van de profielschets die de kerkenraad opgesteld heeft. Vanuit deze beide lijsten zal de beroepingscommisie in samenspraak met de kerkenraad een groslijst opstellen. Daarna gaat de procedure van beroepen verder.
Ook vragen we of  er jongere en oudere gemeenteleden zijn die zitting willen nemen in de beroepingscommissie.
U kunt namen indienen van predikanten en zich aanmelden voor de beroepinsgcommissie bij de scriba Danja Driesse tot en met 15 september. Dit kan schriftelijk of via de email.
Wij vragen uw voorbede voor het beroepingswerk. We willen samen met de gemeente in volle afhankelijkheid van Hem die zal voorzien bezig zijn met het beroepingswerk.

1 juli 2018
In juni ontving de kerkenraad toestemming van de PKN om een fulltime predikant te beroepen. We zijn hier erg dankbaar voor.
In de kerkenraadsvergadering van juni zijn de profielschetsen van Strijen (burgerlijk en kerkelijk) en de te beroepen predikant vastgesteld.
Hierna zijn de stukken ingediend bij de PKN.
Zij geven advies welke (beroepbare) predikanten bij onze gemeente passen.
Wij hopen na de zomervakantie te gaan inventariseren welke predikanten wij zouden kunnen gaan beroepen.
We willen de gemeente vragen namen in te dienen. U kunt daar in de vakantie alvast over nadenken.
De beroepingscommissie wordt binnenkort samengesteld.

Pastoraat
Wij hebben dhr. (prop.) J.J. Steketee uit Zwijndrecht bereid gevonden 12 uur per week te besteden aan pastorale bijstand, waarbij het leiden van begrafenissen en weeksluitingen in de Hoge Weide onderdeel (kunnen) zijn.
Wij hopen hiermee een groot deel van het pastoraat te waarborgen in de vacaturetijd.
Als u pastoraat wenst kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of de scriba.
We zoeken nog iemand voor catechese.