Het voormalig gemeentehuis van Strijen wordt geschikt gemaakt voor bewoning door vluchtelingen uit Oekraine. U heeft hierover kunnen lezen in het Kompas en in de huis aan huis bezorgde brief.

Aan de kerken is gevraagd om hulp van vrijwilligers; aan de hand van onderstaande ‘lijst’.  De gezamenlijke kerken van Hoeksche Waard Oost zijn hierover in gesprek, en we vragen hierover hulp en tips van de gemeente Piershil waar men al ervaring heeft.

Als diakenen kunnen we dit NIET ALLEEN! Uw hulp is nodig voor deze mensen die door de oorlog moesten vluchten en vaak alles achter moesten laten. Natuurlijk is gebed om vrede en moed en troost het allerbelangrijkste. De praktische hulp is evenzeer belangrijk.

De hulp wordt gevraagd in de vorm van goederen (hierin speelt ook de rommelmarkt een grote rol) en tijd en aandacht. U bepaalt zelf of u deze hulp voor de korte of de lange(re) termijn wilt en kunt geven.
Er is behoefte aan het volgende (in willekeurige volgorde):
  1. Gordijnstof (licht afsluitend) en mensen die gordijnen op maat kunnen maken of vermaken.
  2. Fietsen voor volwassenen en kinderen. Tevens zou het mooi zijn als er mensen zijn die fietsen kunnen repareren.
  3. Hulp bij het verstrekken van maaltijden bij ontbijt en lunch (7 dagen/week; 2 keer, ochtend en middag/dag). Als mensen worden opgevangen op de locatie krijgt men de eerste tijd maaltijden aangeboden. Hierbij is hulp van buiten nodig. Als de vluchtelingen zijn ingeschreven (een BSN-nummer hebben gekregen) en een bankrekening is geopend, krijgt men “leefgeld” en moet men zelf voor eten zorgen. De hulp van buiten (vrijwilligers) is dus alleen nodig totdat de vluchtelingen zijn ingeschreven.
  4. Vrijwilligers die de vluchtelingen willen vervoeren naar “instellingen”, zoals b.v. ziekenhuizen e.d. Er zou een pool van dergelijke vrijwilligers worden kunnen worden opgezet. Er staat in principe een (wettelijke) kilometervergoeding tegenover. De Nederlandse overheid heeft een voorziening getroffen voor de vergoeding van ziektekosten van de vluchtelingen.
  5. Opvang van kleine kinderen, die nog niet naar school gaan. Als de ouder werk kan vinden en de kinderen niet op de locatie kunnen worden opgevangen is opvang van kinderen buiten de locatie een mooie oplossing. Aantal op te vangen kinderen en voor hoeveel uren is nu nog onduidelijk, e.e.a. afhankelijk van welke vluchtelingen er komen.
  6. Het helpen bij het geven van taalles.
  7. Tolken.
  8. Het organiseren/coördineren en/of meehelpen van activiteiten met kinderen tijdens de schoolvakanties.
  9. Men zoekt werkgevers, die Oekraïners aan werk kunnen helpen.
Als kerkelijke gemeente kunnen we met elkaar wellicht ook dingen bedenken die niet in bovenstaande lijst voorkomen, maar die heel goed zouden kunnen werken voor de Oekraïense vluchtelingen om hen welkom te heten en voorlopig een plek in ons dorp en onze gemeente te bieden. We horen uw/jouw ideeën graag.

De diaconie wil alle ideeën en hulp graag coördineren, zodat er geen tijd en inzet verloren gaan. Heeft u al iets geregeld of bent u via de burgerlijke gemeente al betrokken dan horen we dat ook graag.

Spreek ons aan (in of buiten de diensten), bel of mail ons, of naar het algemene mailadres: