22-06-2020
De kerkenraad van wijkgemeente 1 deelt u mede dat er geen bezwaren zijn ingediend tegen de gevolgde verkiezingsprocedure en tegen de handel en wandel van de gekozen ambtsbroeder A.L. Tuk.
Hij zal gelijk met de her- en de nieuw te bevestigen ambtsbroeders bevestigd worden.

03-06-2020
De kerkenraad van wijkgemeente 1 deelt u mede, dat op de stemmingsvergadering van
dinsdag 2 juni broeder A.L. Tuk, Boompjesstraat 39 is verkozen in het Ambt van Ouderling.
De gekozen broeder krijgt tot Deo Volente 10 juni de gelegenheid zijn beslissing te nemen.
We bidden dat de Heere hem de vrijmoedigheid zal geven. We leggen de vervulling van de ambtsdragers verkiezingen geheel in Gods handen en vragen de gemeente de verkozen, alsmede de niet verkozen broeder te gedenken in uw voorbede.

18-05-2020
Zoals eerder gecommuniceerd heeft de kerkenraad in haar vergadering van 10 maart j.l. het volgende dubbeltal opgesteld, voor de nog openstaande vacature van ouderling:
de heer A.L. Tuk – Boompjesstraat 39 en de heer D. Verblaauw – Binnensingel 65.
Door de coronamaatregelen hebben we de stemmingsvergadering uitgesteld. Nu er door de regering enige versoepelingen zijn aangekondigd willen we toch een aangepaste verkiezingsavond houden.
Deze inloop-verkiezingsavond zal zijn op D.V. dinsdag 2 juni in de Dorpskerk.
Tussen 19.00 uur en 20.00 uur kunt u uw stem uitbrengen. Om te voorkomen dat er teveel mensen komen is het dit keer mogelijk om voor 2 personen extra, bij volmacht te stemmen. Formulieren hiervoor kunt u bij uw sectie Ouderling of bij scriba B. Smits aanvragen en worden bij u bezorgd.
Oudere gemeenteleden binnen de risicogroep die hum stem willen uitbrengen adviseren wij om iemand te machtigen. We rekenen er op dat jongere gemeenteleden hiervoor hun verantwoording nemen.
We zullen zorgdragen voor een goede doorstroming in de kerk zodat we de anderhalve meter maatregel in acht kunnen nemen.
Na 20.00 uur zullen de stemmen geteld worden door een aantal kerkenraadsleden en drie gemeenteleden die we hiervoor zullen uitnodigen. 
Wilt u deze verkiezing in uw voorbede gedenken?

16-03-2020
De kerkenraad van wijkgemeente 1 heeft in haar laatst gehouden kerkenraadsvergadering uit de reeds ingediende namen, het volgende dubbeltal opgesteld voor de vacature van ouderling:
de heer A.L. Tuk – Boompjesstraat 39 en de heer D. Verblaauw – Binnensingel 65
We dragen deze broeders en hun gezinnen van harte op in de trouwe zorg van de Heere.
Vanwege de overheidsmaatregelen met betrekking tot het Coronavirus kan de Kerkenraad nog niet melden wanneer de stemmingsvergadering gehouden zal worden.

09-03-2020
De kerkenraad van wijkgemeente 1 deelt u mede dat er geen bezwaren zijn ingediend tegen de gevolgde verkiezingsprocedure en tegen de handel en wandel van de gekozen ambtsbroeders A.G. Terdu en W.B. v.d. Wetering. Zij zullen gelijk met de her te bevestigen ambtsbroeders bevestigd worden.

02-03-2020
De kerkenraad van wijkgemeente 1 deelt u met dankbaarheid mee, dat broeder A.G. Terdu  zijn verkiezing tot Ouderling en broeder W.B. v.d. Wetering zijn verkiezing tot Ouderling- Kerkrentmeester hebben aangenomen.
Broeder J. Molendijk had niet de vrijmoedigheid zijn roeping tot het ambt van Ouderling aan te nemen.
Mocht iemand bezwaren hebben tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de handel en wandel van de te bevestigen broeders, dan kunt u deze tot zaterdag 7 maart aanstaande schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba, de heer B. Smits - Boezemvliet 36 te Maasdam.
Wilt u voor de 3 broeders bidden om rust over hun besluit?

De kerkenraad van wijkgemeente 1 deelt u tevens mede, dat er geen bezwaren zijn ingediend tegen de gevolgde benoemingsprocedure en tegen de handel en wandel van de benoemde  ambtsbroeder J. v.d. Pligt. Hij zal gelijk met de her te bevestigen ambtsbroeders bevestigd worden.

24-02-2020
De kerkenraad van wijkgemeente 1 deelt u mede dat op de stemmingsvergadering van maandag 17 februari 2020 de volgende broeders tot het ambt werden verkozen.
In de vacatures ouderling: de heer J. Molendijk, Loogors 11, en dhr. A.G. Terdu, Lange Meet 4
en in de vacature Ouderling Kerkrentmeester: de heer W.B. v.d. Wetering, Waleweg 8a.

De gekozen broeders krijgen tot Deo Volente 28 februari de gelegenheid hun beslissing te nemen. We bidden dat de Heere hen de vrijmoedigheid wilt geven. We leggen de vervulling van de ambtsdragers verkiezingen geheel in Gods handen en vragen de gemeente de verkozen, alsmede de niet verkozen broeders te gedenken in uw voorbede.

Tevens deelt de kerkenraad van wijkgemeente 1 u met dankbaarheid mede dat dhr. J. v.d. Pligt zijn benoeming tot Ouderling-Scriba heeft mogen aannemen. Wilt u voor hem bidden om rust over zijn besluit. Mocht iemand bezwaren hebben tegen de gevolgde benoemingsprocedure of tegen de wandel en wandel van de te bevestigen broeder dan kunt u deze tot zaterdag 29 februari aanstaande schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba, de heer B. Smits, Boezemvliet 36 te Maasdam.

10-02-2020
De kerkenraad van wijkgemeente 1 heeft in haar laatst gehouden kerkenraadsvergadering, met het oog op de komende vacatures binnen de kerkenraad, uit de ingediende namen de volgende dubbeltallen (in alfabetische volgorde) opgesteld:

Vacature Ouderling Kerkrentmeester:
•   Dhr. J. Groeneweg, Nieuwestraat 55 en dhr. W.B. v.d. Wetering, Waleweg 8a

Vacature Ouderlingen:
•   Dhr. P. Schaap, Groene Zoom 45, en dhr. A.G. Terdu, Lange Meet 4
•   Dhr. J. Molendijk, Loogors 11 en dhr. B. Sinterniklaas, Omloop 38

We bevelen deze broeders met hun gezinnen van harte aan in de trouwe zorg van de Heere. We realiseren ons dat kandidaatstelling spanning kan oproepen. We leggen de vervulling van de ambtsdragerverkiezingen geheel in Gods handen en vragen de gemeente de broeders te gedenken in uw voorbede.

De kerkenraad deelt u tevens mee dat zij voor de a.s. vacature Ouderling-Scriba dhr. J. v.d. Pligt, Dam 132 heeft benoemd.
De benoemde broeder krijgt tot uiterlijk 17 februari de gelegenheid zijn beslissing te nemen. We bidden dat de Heere hem de vrijmoedigheid wilt geven.

De stemmingsavond zal worden gehouden op D.V. maandag 17 februari maart om 19.00 uur in de kerk van StrijenSas en om 20.00 uur in gebouw Salvatori.
Er kan ook per volmacht gestemd worden. Elk stemgerechtigd lid mag maximaal 1 gevolmachtigde stem uitbrengen. Volmachten liggen D.V. zondag 16-02-2018 bij de ingang van de kerk of u kunt ze opvragen bij scriba B. Smits.

14-01-2020
De kerkenraad van wijkgemeente 1 deelt u mede:
Dat er geen tegenkandidaten zijn ingediend tegen de herkiesbare ambtsdragers D. d. Fonkert, J. Hoogendijk, J.A. Maaskant, V.P. Roobol en J. v. Dam.
Zij zijn hiermee herkozen voor een volgende ambtsperiode.

Voor de aanstaande Ouderling Kerkrentmeester G. Boekee, Ouderling-Scriba B. Smits, Ouderling C.R. v. Everdingen en de nog openstaande vacature Ouderling worden zowel de Belijdende als de Doopleden van wijkgemeente 1 opgeroepen, om aanbevelingen in te dienen.
Uit de ingediende namen van de gemeente worden dubbeltallen door de kerkenraad opgesteld.
Voor de vacature van ouderling met een bijzonder opdracht nl. het scribaat, zal de kerkenraad een benoeming doen.
Aanbevelingen kunnen tot en met maandag 27 januari ingediend worden bij de scriba, dhr. B. Smits, Boezemvliet 36 te Maasdam of via zijn mailadres .
Laat ook de vervulling van de aanstaande vacatures een zaak van ons aller gebed zijn.
Draag alle ambtsdragers, of ze zich wel of niet herkiesbaar gesteld hebben, op in uw gebed.

30-12-2019
De kerkenraad van wijkgemeente 1 deelt u het volgende mee met betrekking tot de komende ambtsdragersverkiezingen:

In de kerkenraadsvergadering van 4 december jl. hebben de volgende broeders zich herkiesbaar gesteld voor een volgende ambtsperiode:
De Diakenen: J.A. Hoogendijk en J.A. Maaskant,
de Ouderlingen: D.de Fonkert en V.P. Roobol en
Kerkrentmeester- niet Ambtsdrager J. v. Dam.
Als kerkenraad zijn we hier erg dankbaar voor.
Wanneer tegen deze broeders geen tegenkandidaten worden ingediend, worden zij als herkozen beschouwd.
Eventuele tegenkandidaten kunnen worden ingediend t/m vrijdag 10 januari aanstaande bij de scriba de heer B. Smits, Boezemvliet 36 te Maasdam. Dit dient schriftelijk en ondertekend te gebeuren.

Aftredend en kerkordelijk niet herkiesbaar zijn:
Ouderling-Kerkrentmeester G. Boekee en
Ouderling C.R. v. Everdingen.
Ouderling-Scriba B. Smits zal tussentijds aftreden.
Wij respecteren zijn beslissing en wensen hem vrede en rust toe op zijn genomen beslissing.

Wij vragen uw gebed voor alle ambtsdragers en voor de vervulling van de vacatures.