Handelingen 26:13b ...een licht, schitterender dan de glans der zon ..

De algemene kerkenraad bestaat uit elf leden. Vijf leden van wijk 1, vijf leden van wijk Ichthus en een toegevoegde scriba.
Elk jaar wisselt het voorzitterschap van wijk en de afvaardiging vanuit de wijkgemeente, te weten:

De predikant De predikant
Een ouderling Twee ouderlingen
Een kerkrentmeester Een kerkrentmeester
Twee diakenen Een diaken

De Algemene Kerkenraad vergadert 6x per jaar, meestal op een donderdagavond om 19.30 uur in Salvatori.
Het moderamenoverleg heeft meestal 1 week voor de vergadering plaats. 
Kijk voor de juiste vergaderdata in de kalender op deze website.

U kunt contact opnemen met de AK via